gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Przedmiotowy system oceniania z geografii. Oparty o Wewnątrzszkolny System Oceniania Klasa III LO w Orzyszu

I. Cele oceniania

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

 4. Dostarczanie rodzicom, uczniom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

II. Skala ocen i obszary oceniania.

 1. Oceny w skali od 1 do 6 (bez plusów) można uzyskać za poniższe formy aktywności:

 • pisemne prace klasowe, całogodzinne, obejmujące wiadomości dotyczące jednego lub więcej działów, wcześniej zapowiadane,

 • sprawdziany do 20 minut, zapowiadane,

 • kartkówki z ostatnich 2 lekcji, nie zapowiadane,

 • odpowiedź ustna z ostatnich dwóch lekcji, przynajmniej 1 raz w semestrze,

 • znajomość mapy (odpowiedź przy mapie lub pisemny sprawdzian z wykorzystaniem map konturowych),

 • referat napisany lub wygłoszony,

 • prace domowe (przynajmniej 1 raz w semestrze),

 • aktywność na lekcji (plusami: 3 plusy ocena bdb., lub oceną od 3 do 6)

III. Zasady oceniania.

1. Przewidywane prace klasowe (całogodzinne):

 • 20- 30 październik 2001 - Test wiadomości - Przemysł Polski.

 • 20-30 listopad 2001 - Pisemny sprawdzian wiadomości- Rolnictwo i Rybołówstwo w Polsce.

 • 5 - 10 styczeń 2002 - Pisemny sprawdzian wiadomości- Usługi, Polska w Europie i w Świecie.

 • Luty 2002 - Test wiadomości i umiejętności- Rola środowiska.

 • 20-30 marzec 2002 - Pisemny sprawdzian- Procesy demograficzne i urbanizacyjne na Świecie.

 • Do 10 kwietnia 2002 - Test wiadomości- Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Świata.

 • Do 5 czerwca 2002 - Pisemny sprawdzian wiadomości- Przemysł, Usługi, Globalne problemy Świata.

2. Przewidziane są również krótsze sprawdziany: wrzesień- Rozmieszczenie i rola przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, grudzień- Sieć komunikacyjna i rozwój różnych rodzajów komunikacji w Polsce, marzec- Struktura ludności świata i koncentracja ludności, maj- rozmieszczenie surowców mineralnych na świecie, czerwiec- państwa świata i ich stolice.

3. Prace klasowe i sprawdziany po zapoznaniu z ich wynikami uczniów, zostają u nauczyciela.

4. Rodzice mają prawo wglądu na każdym zebraniu lub podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem.

5. Podstawą wystawienia oceny semestralnej lub końcowej są oceny uzyskane w trakcie semestru (nie mniej niż 4).

6. Ocena końcowa mnie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

7. Uczniom, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych ocena końcowa może być podwyższona o cały stopień.

8. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach kółka geograficznego, wykażą się wiedzą wykraczającą poza materiał programowy, a z materiału realizowanego na lekcjach otrzymują oceny bardzo dobre, oraz zaliczą wymagania na ocenę celującą -na koniec semestru lub roku szkolnego mogą mieć wystawioną ocenę celującą.

9. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli nieobecność ucznia na klasówce jest usprawiedliwiona, uczeń ma czas 1 tygodnia po przyjściu do szkoły na zaliczenie materiału. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

10. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej np. chorobą uczeń powinien uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni.

11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie 1 tygodnia. Ocena uzyskana z poprawy jest ostateczną.

12. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczna i nie ma prawa jej poprawiać.

13. Każdy uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić swoje nie przygotowanie do lekcji ( odpowiedź, kartkówka, brak zadania domowego). Powinien to zrobić po sprawdzeniu obecności.

14. Uczeń może być oceniony minusem na lekcji za brak podręcznika lub innych pomocy oraz wyjątkowy brak aktywności podczas lekcji- niewykonywanie poleceń nauczyciela. ( 3 minusy- ocena niedostateczna).

     Opracowała nauczyciel doradca MODN w Ełku Irena Sulima

Pełny artykuł dostępny jest w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

 

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki