Do strony początkowej

Scenariusz lekcji z finansów klasa IV TEMAT: Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą polecenia przelewu.

Cele lekcji:
• zrozumienie przez uczniów mechanizmu rozliczenia za pomocą przelewu
• poznanie kolejności operacji bankowych w tej formie rozliczeń
• poznanie dokumentu rozliczenia przelewu
• przećwiczenie sposobu wypełniania polecenia przelewu
Metody pracy:
• elementy wykładu
• praca z podręcznikiem
• praca z dokumentami
• ćwiczenie praktyczne
Kluczowe pojęcia:
• rozliczenie bez udziału gotówki - poprzez zapisy księgowe
• dyspozycja przelewu
• obrót bezgotówkowy
• rachunek bieżący
Materiały pomocnicze:
• podręcznik
• schemat rozliczenia za pomocą polecenia przelewu
• wzór wypełnionego polecenia przelewu
• oryginalne druki polecenia przelewu (dla każdego ucznia)
Czas lekcji: l godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od informacji, że w Polsce istnieje ustawowy obowiązek bezgotówkowego rozliczania większości transakcji przez podmioty gospodarcze. Wprowadzenie obowiązku rozliczeń bezgotówkowych miało na celu:
-ograniczenie niekontrolowanego przepływu pieniądza
-ograniczenie szarej strefy
2. Nauczyciel poleca uczniom znalezienie odpowiedzi na pytania:
-jaka ustawa wprowadziła obowiązek obrotu bezgotówkowego?
- kogo dotyczy ten obowiązek?
-jakie kwoty muszą być rozliczane bezgotówkowe? Uczniowie otwierają podręczniki i czytają krótki tekst szukając w nim odpowiedzi na postawione pytania. Odpowiedzi na postawione pytania udzielają ochotnicy, nauczyciel uzupełnia te odpowiedzi. Jeśli zachodzi taka potrzeba.
3. Nauczyciel rozdaje uczniom schematy przedstawiające rozliczenie dostawy za pomocą polecenia przelewu wyjaśniając ,żejest to najczęstsza i najprostsza forma rozliczenia bezgotówkowego. Uczniowie dokonują analizy schematu ustalając kolejność operacji gospodarczych, wskazują liczbę podmiotów biorących udział w całym rozliczeniu.
4. Nauczyciel rozdaje uczniom oryginalne druki polecenia przelewu i stawia pytanie, dlaczego polecenie przelewu składa się z 4 egzemplarzy oznaczonych literami A-D ? Na podstawie schematu uczniowie bez trudu potrafią określić, ze poszczególne egzemplarze otrzymują;
- egzemplarz A - bank dłużnika
- egzemplarz B - bank wierzyciela
- egzemplarz C - wierzyciel
- egzemplarz D - dłużnik
5. Nauczyciel omawia kolejność operacji księgowych w rozliczeniu za pomocą polecenia przelewu.
6. Uczniowie analizują wzór wypełnionego polecenia przelewu -Poszczególni uczniowie wymieniają elementy jakie powinno zawierać poprawnie wypełnione polecenie przelewu. Nauczyciel uzupełnia te odpowiedzi, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zwraca uwagę uczniów, że bank nie zrealizuje niekompletnego lub źle wypełnionego polecenia przelewu.
7. Uczniowie przystępują do ćwiczenia polegającego na samodzielnym wypełnieniu druku polecenia przelewu. Polecenie brzmi: wypełnij polecenie przelewu na podstawie następujących informacji (nauczyciel rozdaje kartki z informacjami dotyczącymi rozliczanej transakcji). Uczniowie wykonują polecenie.
8 Następuje sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia. Nauczyciel poleca uczniom, aby zamienili się wypełnionymi przez siebie drukami. Każdy z nich ma wystąpić w roli pracownika banku i odpowiedzieć czy zrealizowałby tak wypełnione poleceni przelewu. Uczniowie głośno „wyłapują" najczęściej popełniane błędy.

Praca domowa: narysować schemat rozliczenia za pomocą polecenia przelewu w sytuacji, gdy dłużnik i wierzyciel posiadają rachunki bieżące w tym samym banku.
Nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Ełku Barbara Jodko

Pełny artykuł dostępny jest> [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

J. Kunicki, Internet LO Olecko Ostatnia zmiana: