gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Projekt programu nauczania z wychowania fizycznego w liceum po gimnazjum.

I Informacja o programie.

1. Prezentowany program dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne.
2. Program przygotowany jest dla chłopców w liceum po gimnazjum.
3. Opracowany program przeznaczony jest dla następującego wymiaru godzin:
§ 3 godziny obowiązkowych zajęć w tygodniu w klasie I liceum
(38 tyg. x 3 godz. = 114 godz.), 
§ 3 godziny obowiązkowych zajęć w tygodniu w klasie II liceum
(38 tyg. x 3 godz. = 114 godz.), 
§ 3 godziny obowiązkowych zajęć w tygodniu w klasie III liceum
(38 tyg. x 3 godz. = 114 godz.).

W procesie trzyletniego kształcenia suma godzin wynosi 342. Zadania procesu wychowania fizycznego podejmowane w czasie lekcji zostały podzielone na 10 rozdziałów. Liczba godzin przeznaczonych na realizację zadań z poszczególnych działów jest labilna, czyli zmienna w zależności od potrzeb.

II Cele lekcji wychowania fizycznego:


1. Kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów.
2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
3. Popularyzacja i upowszechnianie gier drużynowych.
4. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższania umiejętności poprzez udział w sekcjach SKS.
5. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w rekreacji ruchowej (aktywne spędzanie czasu wolnego, zdrowy styl życia, „ sporty całego życia”).
6. Kontrola indywidualnej sprawności fizycznej uczniów w cyklu trzyletnim (testy sprawności fizycznej).
7. Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjno – sportowych (umiejętność sędziowania, kultura zachowania w roli kibica, zasada fair play).
8. Realizacja ścieżki prozdrowotnej:
§ zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, nerwice, choroby układu krążenia),
§ przepisy bezpieczeństwa w domu, w szkole, w miejscach publicznych,
§ wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm ucznia,
§ aktywność fizyczna w różnych okresach życia,
§ wypoczynek bierny i czynny,
§ dbałość o prawidłową postawę ciała i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy.
9. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczniów.

III Sprawdziany kontrolne do poszczególnych zadań.


Na ocenę z wychowania fizycznego w równorzędnym stopniu wpływają następujące elementy:
1. aktywność i postawa na lekcjach WF,
2. postępy w rozwoju sprawności fizycznej,
3. udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (systematyczny),
udział w zawodach i rozgrywkach sportowych oraz w pracach organizacyjnych,
4. samoocena lub ocena klasy.
W ramach wymagań programowych podstawowych, uczeń powinien spełniać punkty 1 i 2, natomiast wymagania ponadpodstawowe obejmować będą wszystkie wymienione punkty.

IV Miejsce prowadzenia zajęć sportowych ( lekcje WF, SKS i inne):


§ sala gimnastyczna (piłka siatkowa i koszykowa, gimnastyka, lekkoatletyka),
§ siłownia,
§ boisko przyszkolne (piłka ręczna, nożna, koszykówka, siatkówka),
bieżnia, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, drążki gimnastyczne i równoważnia,
§ mała salka gimnastyczna (gimnastyka, gry rekreacyjne, tenis stołowy).

V Adresat programu.

Autorski program z wychowania fizycznego adresuję do uczniów rozpoczynających naukę w szkole i charakteryzujących się różnym przygotowaniem fizycznym, zdolnościami i umiejętnościami.
Niwelowanie różnic w przygotowaniu fizycznym uczniów planuję osiągnąć poprzez realizację tego programu na lekcjach wychowania fizycznego, wspomaganą: 
§ zajęciami sportowymi,
§ zajęciami integracyjnymi na wycieczkach i wyjazdach klasowych,
§ rozgrywkami międzyklasowymi – indywidualnymi i zespołowymi,
§ organizacją zajęć rekreacyjno – sportowych.
Dla uczniów uzdolnionych sportowo w celu rozwijania ich umiejętności proponuję udział w :
§ dodatkowych zajęciach sportowych (SKS i inne),
§ zawodach międzyklasowych i międzyszkolnych indywidualnych i zespołowych.

VI Zadania procesu wychowania fizycznego oraz zakładane standardy osiągnięć 
w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

1. PIŁKA SIATKOWA
1.1 Uczeń potrafi :
§ zastosować podstawowe odbicia piłki siatkowej w grze szkolnej i właściwej (postawa siatkarska i technika odbicia),
§ dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry szkolnej i właściwej,
§ zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej,
§ przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną.
1.2 Standardy osiągnięć:
§ odbicie piłki sposobem górnym i dolnym (w miejscu, w parach, w grze uproszczonej, zagrywki, wystawiania i zbicia piłki),
§ zastosowanie poznanych elementów taktycznych w grze właściwej,
§ sędziowanie meczu lub jego fragmentu,
§ umiejętność dobrania ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
§ wykonanie pracy teoretycznej dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki siatkowej.
2. PIŁKA KOSZYKOWA
2.1 Uczeń potrafi :
§ zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie i rzuty z miejsca, z biegu i wyskoku, po kozłowaniu z dwutaktu, obroty z piłką (pivoty), zwody z piłką,
§ zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej oraz wykazać się znajomością zagadnień teoretycznych,
§ przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną,
§ dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych.
2.2 Standardy osiągnięć:
§ ocena celności i techniki rzutów do kosza (osobiste, z półdystansu i z dwutaktu),
§ sędziowanie meczu lub jego fragmentu,
§ umiejętne dobranie ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
§ zastosowanie poznanych elementów technicznych i taktycznych w grze właściwej i szkolnej,
§ wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki koszykowej.
3. PIŁKA RĘCZNA
3.1 Uczeń potrafi :
§ zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie i rzuty na bramkę,
§ grać na pozycji bramkarza,
§ zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej,
§ przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną,
§ dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry.
3.2 Standardy osiągnięć:
§ prowadzenie piłki w różnych formach zakończone rzutem z wyskoku i biegu na bramkę, 
§ umiejętność gry na pozycji bramkarza,
§ sędziowanie meczu lub jego fragmentu,
§ umiejętność dobrania ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
§ zastosowanie elementów technicznych w grze właściwej,
§ wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki ręcznej.
4. PIŁKA NOŻNA
4.1 Uczeń potrafi :
§ zastosować prawidłowo: żonglerkę, prowadzenie piłki, podania i przyjęcia, zwody oraz strzały na bramkę nogą i głową,
§ poprawnie technicznie wykonywać: rzuty z autu, rzuty rożne oraz rzuty karne,
§ aktywnie współpracować z drużyną podczas gry właściwej,
§ grać na pozycji bramkarza,
§ przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną,
§ dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej.
4.2 Standardy osiągnięć:
§ prowadzenie piłki w różnych formach (slalom, w dwójkach, w trójkach, ćwiczenia techniczne z przeciwnikiem) zakończone strzałem na bramkę nogą i głową,
§ umiejętność gry na pozycji bramkarza,
§ umiejętność doboru ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
§ zastosowanie poznanych technik w grze,
§ wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry w piłkę nożną, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki nożnej.
5. SIŁOWNIA
5.1 Uczeń potrafi :
§ poprawnie wykonać ćwiczenia na dostępnych stanowiskach (prawidłowa pozycja ćwiczeń),
§ rozpoznać na jakie grupy mięśniowe działają ćwiczenia wykonywane na odpowiednich stanowiskach,
§ kontrolować własny trening siłowy,
§ zastosować ćwiczenia rozciągające po treningu siłowym,
§ doskonalić umiejętności i wiadomości z wybranego treningu siłowego oraz zasady jego modyfikacji w zależności od celu jaki uczeń pragnie osiągnąć.
5.2 Standardy osiągnięć:
§ przeprowadzenie treningu siłowego na dane partie mięśniowe.
6. TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
6.1 Uczeń potrafi :
§ określić co to jest sprawność fizyczna i poprzez jakie sporty można ją osiągnąć (sporty całego życia),
§ przeprowadzić test na sobie, wśród rówieśników, rodzeństwa i rodziców,
§ określić aktualny poziom sprawności fizycznej według norm danego testu 
(u siebie i u innych),
§ poznać cel, zasady i funkcje stosowania testu.
6.2 Standardy osiągnięć:
§ ocena postępów w zakresie poszczególnych prób sprawnościowych w cyklu trzyletnim.
7. GIMNASTYKA
7.1 Uczeń potrafi :
§ nazwać i wykonać ćwiczenia:
a) porządkowo – dyscyplinujące,
b) kształtujące (pozycje wyjściowe, ćwiczenia ramion, nóg, głowy i tułowia),
c) użytkowo – sportowe (zwisy i podpory, ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne, skoki, ćwiczenia równoważne),
d) uzupełniające (korekcyjno- kompensacyjne, uspokajające).
§ zastosować ćwiczenia wolne w układach gimnastycznych,
§ dobrać ćwiczenia do prawidłowego opanowania elementów gimnastycznych,
§ przygotować bezpieczne miejsce do ćwiczeń gimnastycznych i zastosować asekurację.
7.2 Standardy osiągnięć:
§ umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej do danego zadania ruchowego,
§ ocena techniki, stopnia trudności (zaawansowania) i techniki wykonania ćwiczeń gimnastycznych z grupy użyteczno - sportowych (przewroty w przód, przewroty w tył, stanie na rękach, stanie na głowie, przerzut bokiem, skoki przez skrzynię, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia na drążku),
§ ocena samodzielnie opracowanego układu gimnastycznego z ćwiczeń wolnych.
8. REKREACJA
8.1 Uczeń potrafi :
§ wykonać podstawowe czynności (podania, chwyty, kopnięcia, przyjęcia, uderzenia itp.) charakterystyczne dla danej gry rekreacyjnej i drużynowej,
§ zastosować prawidłowe czynności sędziowskie w rozgrywkach,
§ przeprowadzać rozgrywki w różnych warunkach (boisko, plaża, hale sportowe, korytarz ), w różnych wariantach (różne grupy wiekowe, zmienna liczba uczestników),
§ samodzielnie w swoim wolnym czasie wykorzystać poznane gry rekreacyjne 
(z rówieśnikami, rodzeństwem i rodzicami),
§ uświadomić sobie powody podejmowania aktywności ruchowej.
§ ocena podstawowych elementów technicznych z wybranych gier rekreacyjnych,
§ sędziowanie meczu lub jego fragmentu.
8.2 Standardy osiągnięć:
§ umiejętność dobrania ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania.
9. ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA
9.1 Uczeń potrafi :
§ określać przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych i sposoby ich zapobiegania (zdrowy i aktywny styl życia),
§ określać zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach,
§ stosować w życiu codziennym nawyki higieniczne w odniesieniu do własnego ciała, ubioru i środowiska,
§ udzielać pierwszej pomocy,
§ określać sposoby hartowania, dynamizmu i stosować je w życiu codziennym.
9.2 Standardy osiągnięć:
§ opracowanie jadłospisu dla wybranej grupy ludzi (cukrzyk, człowiek otyły, sportowiec dla siebie),
§ wykonanie pracy teoretycznej, plakatu, gazetki, referatu lub innej, związanej z: 
pierwszą pomocą, odżywianiem, hartowaniem organizmu, bezpieczeństwem na drodze i w szkole lub profilaktyką wad postawy.
10. LEKKOATLETYKA
10.1 Uczeń potrafi :
§ biegać prawidłowo na dystansach o zróżnicowanej długości (umiejętność rozłożenia sił – samokontrola) ze startu niskiego i wysokiego, znajomość komend sportowych ( zapoznanie ze zmianą pałeczki sztafetowej),
§ wykonać skok w dal techniką naturalną i poznać zasady wymierzania rozbiegu,
wykonać skok wzwyż techniką nożycową i techniką. flop 
§ zastosować rzuty różnymi przyborami (piłką lekarską, kulą) oraz samodzielnie zorganizować bezpieczne miejsce do ćwiczeń,
§ poznać technikę biegu przez płotki,
§ prawidłowo zastosować czynności sędziowskie (mierzenie czasu, mierzenie odległości),
§ zastosować odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające do danej konkurencji lekkoatletycznej,
§ wykazać się znajomością teoretyczną podstawowych zagadnień z lekkoatletyki.
10.2 Standardy osiągnięć:
§ ocena biegów długich, średnich i krótkich (ewentualnie ich modyfikowanie),
§ ocena skoczności i rzutów wg tabel (ewentualnie ich modyfikowanie),
§ umiejętność doboru ćwiczeń specjalistycznych do danego zadania,
§ wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów, ciekawostek i aktualności z zakresu lekkiej atletyki.

Opracował mgr Henryk Basiński
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego w Ełku,
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Literatura:
1.  LIDER nr 1 (1999 r.) – Edukacja prozdrowotna w zreformowanej szkole.
2.  LIDER nr 10 (1999 r.) – Jak programować i planować.

Opracował mgr Henryk Basiński
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego w Ełku,
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Literatura:
1.  LIDERnr 1 (1999 r.) – Edukacja prozdrowotna w zreformowanej szkole.
2. LIDER nr 10 (1999 r.) – Jak programować i planować.

Artykuł dostępny jest w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki