Strona Główna > Dobre praktyki > 2014.05.14 Postawy uczniowskie jak je kształtować?”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.05.14 Postawy uczniowskie jak je kształtować?”

Przykład dobrej praktyki w  Zasadniczej  Szkole  Zawodowej im. Rataja w Ełku w ZSZ nr 6. W roku szkolnym 2013/2014 wybrano do wsparcia obszar: „Postawy uczniowskie jak je kształtować?”

Ekspertem prowadzącym w szkolenia  w placówce był Artur Zdanio, pedagog z długoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze.
Deklaracje uczestnictwa w RPW złożyło 25 nauczycieli.  Pierwsza część procesu wspomagania, 27 godzin warsztatów i konsultacji, rozpoczęła się 10 stycznia 2014r., a zakończyła się 23 kwietnia 2014r. Łącznie odbyło się w tej części 4 spotkania. Średnia frekwencja: 25 osób.
Podczas tej części prowadzono monitoring jakości szkoleń w skali zbliżonej do skali stopni szkolnych. Wynik ogólny: 5,19.

Druga część procesu wspomagania – 15 godzin konsultacji – rozpoczęła się 2 lutego 2014r, a zakończyła się 14 maja 2014r. Spotkania oraz konsultacje grupowe i indywidualne odbywały się równolegle z pierwszą częścią szkolenia. Spotkania grupowe rozpoczęły się z uwagi na potrzebę grupy (uczestników/uczestniczek), w celu przekonsultowania istotnych zagadnień, które pojawiły się po pierwszych spotkaniach grupowych.


W dniu 23 kwietnia 2014r. przeprowadzona została ankieta dotycząca stopnia osiągnięcia zakładanych w RPW celów – w ocenia uczestników procesu wspomagania. Wynik ogólny w skali stopni szkolnych: 4,28.

Szczegóły przeprowadzonej ankiety:
1. Naszej szkole powstał system kształtowania prawidłowych, pożądanych postaw uczniów oraz znalazł odzwierciedlenie w szkolnym programie wychowawczym: 3,76.
2. Potrafię wspólnie z koleżankami i kolegami z Rady Pedagogicznej zastosować zdobytą podczas warsztatów i konsultacji w ramach RPW wiedzę na temat motywów zachowań negatywnych uczniów oraz sposobów postępowania w trudnych sytuacjach: 4,48.
3. Potrafię po szkoleniach konsekwentnie egzekwować obowiązki szkolne uczniów i motywować ich do nauki: 4,56.
4. Jestem przekonana/przekonany, że wszyscy nauczyciele i nauczycielki naszej szkoły potrafią umiejętnie budować autorytet nauczyciela, wykorzystując m.in. wiedzę z kresu komunikacji interpersonalnej.: 3,84.
5.Wychowawcy i nauczyciele potrafią współpracować w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych oraz zmotywować do współpracy rodziców: 4,04.
6.Potrafię umiejętnie reagować na różne negatywne zachowania uczniów oraz skutecznie im przeciwdziałać: 4,76.
7.Potrafimy podnieść poczucie własnej wartości naszych uczniów: 4,56.
8. Dzięki szkoleniu w ramach RPW staliśmy się lepszymi nauczycielami i bardziej zintegrowaną Radą Pedagogiczną: 4,28
 9.Uwagi, wątpliwości, dodatkowe oceny, komentarze:

W szkoleniach z dużym zaangażowaniem uczestniczył dyrektor Sylwester Chilicki.
W czasie pierwszego spotkania z Radą Pedagogiczną szkoły prowadzący zebrał oczekiwania nauczycieli wobec szkolenia. Nauczyciele określili osobiste cele, które chcą zrealizować w czasie spotkań. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie:  Jestem tu po to:  Żeby utwierdzić się w tym, że to co robię, robię dobrze, Odnajdywać w sobie mocne strony, Jak rozmawiać z uczniem,  Żeby zintegrować się z Radą Pedagogiczną, Postrzegać siebie i innych przyjaźnie pozytywnie, Poznać swoich kolegów i koleżanki, Wzmocnić to co już potrafię, Nauczyć się czegoś nowego, Żeby nauczyć się dyscyplinować klasę, Dowiedzieć się jak wpłynąć na zachowanie uczniów ( te negatywne), Żeby poszukiwać nowych rozwiązań, Jak sprawić by uczniowie słuchali tego co mówię, Dowiedzieć się czegoś nowego, Poznać nowe metody pracy, Zgłębić temat warsztatów, Dowiedzieć się jakie korzyści przyniesie to szkolenie/ szkolenie mi, szkole, Czego się dowiem na tym szkoleniu, Doskonalić to co już umiem, Poprawić swoje kompetencje nauczyciela-wychowawcy, Nauczyć się czegoś czego jeszcze nie wiem, Nie chcę zmarnować tego czasu!, Dokonać samooceny własnych umiejętności i wiadomości, Dowiedzieć się i nauczyć nowych technik kształtowania postaw uczniów, Wiedzieć jak wpływać na uczniów sprawiających problemy wychowawcze, SPOSOBY TECHNIKI MOTYWACJI, Wiedzieć jak wpływać na uczniów sprawiających problemy wychowawcze, Podnieść swoje kwalifikacje, Poznać nowe metody pracy z uczniami, Nowe sposoby motywowania uczniów, Nauczyć się czegoś nowego, Dowiedzieć się czegoś nowego, może akurat przyda mi się to w pracy, Sprawdzić swoje kompetencje interpersonalne, Nauczyć się czegoś nowego, Sprawdzić siebie,  Jak zmotywować uczniów do pracy na lekcjach.

Oczekiwania postawione przez nauczycieli wobec szkolenia były różnorodne.

Oczekiwania te realizowano w czasie wykładów, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji. Sposobem na wdrożenie wiedzy w praktykę były lekcje prowadzone przez eksperta oraz prowadzone po zajęciach konsultacje dla nauczycieli.

Ekspert pozostawił nauczycielom do dyspozycji narzędzia do diagnozy ról zespołowych, narzędzia z technik socjometrycznych w celu rozpoznawania struktury klasy lub grup nieformalnych, które w niej mogą powstawać.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki podnieśli swoją wiedzę i rozwinęli swoje umiejętności w zakresie:
- wzmacniania motywacji uczniów i uczennic do pełnego wykorzystania swoich możliwości i realizacji obowiązku szkolnego,
- stosowania efektywnych technik wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego
- stosowania skutecznych metod  w sytuacjach konfliktowych,
- skutecznego przeciwdziałania trudnym zachowaniom uczniów i uczennic w szkole,
- stosowania metod kształtowania postaw społecznie akceptowanych i modyfikowania działań  wychowawczych w związku z ich potrzebami analizowania działań wychowawczych i wdrażania wniosków z tych analiz,
- współpracy z rodzicami w kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, akceptowanych w społeczności szkolnej,
- stosowania zasad otwartej komunikacji interpersonalnej.

Ponad to w czasie autodiagnozy uczestnicy określili:
- Własny styl komunikowania się.
- Zweryfikowali swoje kompetencje interpersonalne oraz określili najczęściej popełniane błędy pojawiające się w relacjach zespołowych.
- Swoją rolę w zespole na podstawie Kwestionariusza Ról Zespołowych R. Meredith Belbina.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabywali i doskonalili następujące umiejętności przydatne w pracy zawodowej:
- Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia.
- Wspieranie ucznia w rozwiązywaniu jego problemów.
- Motywowanie ucznia do pracy własnej i współpracy z innymi uczniami.
- Udzielanie pomocy w porozumiewaniu się z innymi.
- Technik pomiaru pozycji ucznia w klasie.
- Zdobywanie umiejętności stawiania granic i egzekwowania wymagań.
- Prowadzenie rozmowy terapeutycznej w cztery oczy.
- Umiejętności kierowania grupą i rozwiązywania konfliktów.
- Wzmacnianie samooceny uczniów i uczennic, wzbudzanie w nich wiary we własne siły.
- Motywowanie młodzieży do pracy, ukazywanie dobrych stron i potencjału do wykorzystania.
- Współpraca z rodzicami uczniów, wspieranie w trudnych chwilach.
- Wzbudzanie zaufania, zapewnianie dyskrecji dzieciom, jak i dorosłym.
- Wytwarzanie na zajęciach atmosfery bezpieczeństwa, tolerancji, szczerości.

Na podstawie analizy pre i post-testu nastąpił wzrost wiedzy nauczycieli(lek) w zakresie:
- rozpoznawania przyczyny trudnych zachowań uczniów/uczennic w szkole wynikające z sytuacji rodzinnej, z relacji rówieśnikami, z relacji z nauczycielem – wychowawcą;
- stosowania metod diagnozowania sytuacji wychowawczej i potrzeb uczniów. Nauczyciele wiedzą, że mogą zastosować następujące metody: obserwacja, rozmowa, wywiad środowiskowy, testy socjometryczne, analizę dokumentacji ucznia, współpracę pedagogiem znają metody kształtowania postaw w szkole: rozmowę, kontakt indywidualny i grupowy, przykład osobisty, mediacje, coaching;
- nauczyciele znają podstawowe zasady mediacji: dobrowolność, poufność, akceptowalność, bezstronność, neutralność mediatora wobec sporu;
- znają 5 głównych stylów negocjowania: dominacja, dopasowanie się, unikanie, kompromis, znają podstawowe czynności komunikacyjne: odzwierciedlanie uczuć, parafrazowanie, dawanie informacji zwrotnych, klasyfikowanie;
- wiedzą jakie osobiste postawy i kompetencje nauczyciela mają wpływ na kształtowanie postaw uczniów: otwartość, życzliwość, empatia, umiejętność słuchania, komunikatywność, nieuleganie stereotypom, skuteczność w rozwiązywaniu problemów, optymizm, uczciwość;
- znają podstawowe role, w jakie wchodzą uczniowie: lider, błazen grupowy, kozioł ofiarny, outsider, dobry uczeń;
- znają techniki i metody pracy z grupą: gry i zabawy integracyjne, burze mózgów, drama i psychodrama – odgrywanie ról, dyskusje.

Praca szkoleniowa z zespołem nauczycielskim opierała się na procesie grupowym, warunkowana jest kontraktem bazującym na zasadach dyskrecji, dobrowolności i współodpowiedzialności. Uczestnicy doświadczyli, ze rozmowa jest najważniejszym narzędziem w pracy, Umiejętność tę należy ciągle doskonalić.
Powstały również konspekty zajęć, które  prowadzone były przez eksperta konspekty te posłużą wychowawcom klas jako wzór do tworzenia nowych własnych pomysłów w szczególności do prowadzenie lekcji wychowawczych.

Sporządziła Krystyna Olszewska


 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"