Strona Główna > Aktualności 2014/2 > 2014.06.18 Techniki uczenia się
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.06.18 Techniki uczenia się

W Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 28 nauczycielek przystąpiło do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa. Diagnozę potrzeb ustalono na podstawie rozmowy z dyrektorem, spotkania z radą pedagogiczną i warsztatu diagnostyczno- rozwojowego. Dodatkowym źródłem informacji była strona internetowa szkoły, strona OKE w Łomży oraz raport z ewaluacji wewnętrznej.

Przykład dobrej praktyki

Przykład dobrej praktyki

Ustalono, iż kierunek rozwoju na rok szkolny 2013/ 2014 związany będzie z ofertą doskonalenia w zakresie obszaru „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - ze szczególnym uwzględnieniem ucznia ze spektrum. Autyzmu i zespołem Aspergera.
W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele, wskaźniki, harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wspomaganie.

Przykład dobrej praktyki

"W czasie zajęć przedstawiono bardzo wiele pożytecznych i interesujących informacji, na pewno wykorzystam je swojej pracy.”

Celem głównym w realizacji RPW było wsparcie szkoły w zakresie edukacji ucznia ze spektrum Autyzmu. Natomiast w celach szczegółowych znalazło się między innymi: poznanie metod i technik pracy z uczniem z zespołem Aspergera i Autyzmu, poznanie zasady tworzenia IPET-u, sposobów motywowania uczniów, komunikacji alternatywnej. oraz umiejętności współpracy z rodziną dziecka ze spektrum Autyzmu.

Przykład dobrej praktyki

„Zajęcia ciekawe i motywujące do działania, do wykorzystania w praktyce.”

Do współpracy z gronem pedagogicznym w SP nr 7 została zaproszona ekspertka pani .Anna Chwałek, która na bazie określonych przez szkołę celów, zbudowała bogaty program warsztatów i konsultacji z wykładami. Zaproponowane przez eksperta ćwiczenia praktyczne i symulacje różnych sytuacji szkolnych okazały się bardzo przydatne, były profesjonalnie przygotowane i odpowiadały oczekiwaniom uczestników.

Przykład dobrej praktyki

Przykład dobrej praktyki

Nauczyciele chętnie angażowali się we wszystkich tego typu ćwiczeniach i bardzo wysoko je oceniali. Z przedstawianych opinii nauczycieli wynikało, iż ekspertka prowadziła zajęcia wyjątkowo profesjonalnie. Warsztaty pobudzały uczestników do zastanowienia i refleksji nad podejmowanymi przez nich dotychczasowymi działaniami i ich skutkami. Pani Ekspert spotkała się również z rodzicami uczniów Autystycznych.

Przykład dobrej praktyki
„Zajęcia bardzo interesujące. Na pewno wykorzystam w pracy. Dziękuję.”

Podczas konsultacji grupowych i indywidualnych nauczyciele ćwiczyli konkretne sytuacje szkole pod okiem eksperta p. Anny Chwały, która na bieżąco korygowała ewentualne niedociągnięcia. Proces wprowadzania nabytych podczas szkoleń i konsultacji umiejętności będzie kontynuowany w następnych latach szkolnych.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"