Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

Projekt „To lubię”

Opis obszarów, przykłady działań w ramach programu To lubię
Uczestnictwo w programie To lubię będzie polegało na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkoły działań w ramach projektów rozwojowych szkół w trzech obszarach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są to następujące obszary:
1. Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych.
2. Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
3. Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Podczas trwania programu zespół zarządzający projektem (menedżer programu, 6 osobowy zespół merytoryczny, ekspert finansowy) zaoferują szkołom zaangażowanym w realizacje projektu możliwość udziału w szkoleniach wprowadzających i wspomagających realizację programu.
W ramach programu To lubię udostępniona będzie witryna internetowa www.tolubie.edu.pl , na której zostaną zamieszczone wszystkie informacje o projekcie, materiały pomocnicze, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każda szkoła będzie miała również możliwość umieszczenia na witrynie programu To lubię informacji o swojej szkole i zaprezentowania działań realizowanych w ramach programu.

W programie To lubię szkoły mają zaprojektować działania, które wynikają z programu rozwoju szkoły oraz odpowiadają poniższym obszarom wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

I. Obszar: Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
Projekty szkół powinny uwzględniać następujące działania w tym obszarze:
• organizowanie dodatkowych specjalistycznych zajęć, których celem będzie pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• wzmocnienie motywacji uczniów do nauki poprzez organizowanie różnych innowacyjnych form pozalekcyjnych mających na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami i możliwościami zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce (np. wycieczki dydaktyczne, wizyty w zakładach pracy, wykorzystanie nowoczesnej techniki, bazy dydaktycznej i kadry akademickiej uczelni wyższych);
• organizowanie w szkołach zajęć indywidualnych lub grupowych adresowanych do uczniów wybitnie uzdolnionych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z danej dziedziny, trenerów;
• wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół w środki i sprzęt specjalistyczny ułatwiający uczniom przygotowanie się do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych oraz rozwijanie uzdolnień.
Zalecane jest zaprojektowanie przynajmniej 2 form zajęć w szkole w tym obszarze.
II. Obszar: Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
W tym obszarze szkoły powinny uwzględnić następujące działania:
• organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań uczniów i pobudzenie ich aspiracji edukacyjnych (np. koła zainteresowań, kluby dyskusyjne, wyjazdy edukacyjne, zajęcia warsztatowe).
• organizowanie praktyk zawodowych u pracodawców Unii Europejskiej, organizowanie kursów i zajęć warsztatowych w zakresie nauczanego zawodu, wyposażenie szkół w środki dydaktyczne przydatne w nauczaniu zawodu, tworzenie szkolnych ośrodków kariery.
Zalecane jest zaprojektowanie przynajmniej 2 form zajęć w szkole w tym obszarze.
III. Obszar: Współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Szkoły powinny uwzględnić następujące działania w tym obszarze:
• organizacja festiwali, festynów, konkursów we współpracy z organizacjami i władzami lokalnymi, w celu poprawy wizerunku i znaczenia szkoły jako miejsca życia kulturalnego i społecznego w lokalnym środowisku;
• tworzenie organizacji młodzieżowych, szczególnie harcerskich, klubów inicjatyw społecznych, stowarzyszeń w celu zwiększenia oddziaływań wychowawczych oraz odbudowania tradycji patriotycznych w polskiej szkole;
• organizowanie wyjazdów edukacyjnych do miejsc dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci narodowej (przynajmniej 2 wyjazdy edukacyjne);
• organizowanie warsztatów, spotkań z władzami samorządowymi, parlamentarzystami, radnymi, wyjazdy do Sejmu i Senatu w celu uświadomienia uczniom roli samorządu, idei demokracji oraz kształtowania postaw obywatelskich.

Powrót do informacji podstawowych o projekcie "To lubię"

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 30 listopada 2011