= 10) { $liczbacyfr++; $l=floor($l/10); } header("Content-type: image/png"); $rysunek = imagecreate (12*$liczbacyfr,16); for ($i=$liczbacyfr; $i>=1; $i--) { $cyfra = floor($numer/pow(10,$i-1)); $numer = $numer % pow(10,$i-1); $rysunekcyfra = imagecreatefrompng ("cyfry/$cyfra.png"); imagecopyresized ($rysunek,$rysunekcyfra,($liczbacyfr-$i)*12,0,0,0,12,16,12,16); imagedestroy ($rysunekcyfra); } imagepng ($rysunek); } if (!(file_exists("dane/licznik.txt"))) { // nie ma pliku z licznikiem $plik = fopen ("dane/licznik.txt", "w+"); fputs ($plik, "-"); // więc go tworzymy fclose ($plik); } printliczba (filesize ("dane/licznik.txt")); $plik = fopen ("dane/licznik.txt", "a"); flock ($plik, 2); fputs ($plik, "-"); flock ($plik, 3); fclose ($plik); ?>