gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Plan wynikowy nauczania przyrody w klasie piątej

    Prezentowany plan wynikowy przyrody dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczęszczających do klasy piątej. Opracowany został w oparciu o program nauczania Mirosławy Wiechowskiej (numer w wykazie DKW - 4014 - 54/00). Przewiduje się, że zaprojektowana tematyka będzie realizowana w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Doskonałą formą umożliwiającą poznanie i zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem są wycieczki tematyczne. Stanowią one podstawę do dalszych rozważań i poszukiwań w oparciu o środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach szkolnych. Poniżej prezentowany plan pozwala na realizację ścieżek edukacyjnych, takich jak:

  • edukacja regionalna;

  • edukacja ekologiczna;

  • edukacja prozdrowotna.

     Wymagania programowe zostały podzielone na wymagania podstawowe i rozszerzone. Ocena uzyskana przez ucznia z przedmiotu uzależniona jest od stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami programowymi. Przewiduje się następujące zakresy dla poszczególnych ocen (zgodnie z WSO Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku):

86% - 100% - bardzo dobry
56% - 85% - dobry
26% - 55% - dostateczny
11% - 25% - dopuszczający
0% - 10% - niedostateczny

Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych przez wymagania ponadpodstawowe jest podstawą do wystawienia mu oceny celującej. Plan wynikowy opracowała Krystyna Siwik, nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku.

Pełny artykuł dostępny jest w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

 

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki