Do strony początkowej

Scenariusz lekcji z finansów klasa III TEMAT: Dochody budżetu państwa.

Cele lekcji:
• zapoznanie uczniów z założeniami ustawy budżetowej
• określenie przez uczniów struktury dochodów budżetowych
• określenie dynamiki wzrostu dochodów budżetowych
• analiza struktury i dynamiki dochodów budżetowych
Metody pracy:
• dyskusja
• praca z podręcznikiem
• praca z Dziennikiem Ustaw
• ćwiczenie praktyczne, analiza wyniku ćwiczenia
Kluczowe pojęcia:
• dochody podatkowe budżetu
• dochody nie podatkowe
• struktura dochodów budżetowych
• ustawa budżetowa
Materiały pomocnicze:
• kalkulatory
• podręcznik
• referat na temat wysokości dochodów budżetowych w 2002 wg ustawy budżetowej
• tabela do zestawienia dochodów budżetu 2001 i 2002
Czas lekcji: l godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji:
1. Dwóch uczniów na polecenie nauczyciela powinno przygotować na lekcję dane dotyczące dochodów budżetu 2002 założonych w ustawie budżetowej ( Dziennik Ustaw, artykuły prasowe).
2. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od ogólnego podziału dochodów budżetowych na dochody podatkowe i dochody nie podatkowe. Uczniowie na podstawie tabeli w podręczniku, zestawiającej dochody budżetowe, grupują i wyszczególniają dochody podatkowe i dochody nie podatkowe.
3. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, które podatki wg nich przynoszą budżetowi państwa największe wpływy - dyskusja.
4. Uczniowie, którzy mieli za zadanie przygotować dane dotyczące dochodów budżetu 2002 krótko referują założenia ustawy budżetowej - podają ogólną kwotę dochodów i wyszczególniają kwoty wpływów z podatku VAT, akcyzowego, PDOF, PDOP.
5. Nauczyciel rozdaje uczniom zestawienie dochodów budżetowych za poprzedni rok budżetowy 2001. Uczniowie zapoznają się z zestawieniem, określają udział poszczególnych podatków w ogólnych dochodach budżetu. Do tabeli wpisują kwoty dochodów budżetu w 2002 roku ( na podstawie informacji podanych w referacie kolegów).Nauczyciel poleca uczniom obliczenie wskaźników struktury i wskaźników dynamiki dochodów podatkowych
- przy użyciu kalkulatora.
6. Na podstawie obliczonych wskaźników uczniowie interpretują strukturę dochodów budżetowych. Porządkują podatki wg wielkości kwot zasilających budżet
- podatek VAT
- podatek akcyzowy
-PDOF
-PDOP
- pozostałe podatki
7. Uczniowie dokonują analizy dynamiki dochodów budżetowych - określają o ile wzrosły lub spadły wpływy do budżetu państwa z poszczególnych podatków w porównaniu do ubiegłego roku budżetowego.
8. Nauczyciel podsumowuje lekcję: konstrukcja budżetu państwa oparta jest o 4 główne podatki (VAT, akcyzowy, PDOF, PDOP), które dają w sumie prawie 90 % dochodów budżetowych.

Praca domowa: Przedstaw strukturę dochodów budżetu państwa w 2002 roku w formie wykresu kołowego.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Ełku Barbara Jodko

Pełny artykuł dostępny jest [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

J. Kunicki, Internet LO Olecko Ostatnia zmiana: