Do strony początkowej

Program zajęć fakultatywnych z matematyki   PROGRAM AUTORSKI Elżbieta Guziejko Liceum Ogólnokształcące w Olecku.

I . WPROWADZENIE 

Na podstawie podjętej w roku szkolnym 1994/1995 uchwały Rady Pedagogicznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Olecku nastąpiła likwidacja prowadzonych w szkole profili . 
W miejsce zlikwidowanych profili wprowadzono zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych. Uczniowie klas trzecich wybierają zajęcia fakultatywne z jednego przedmiotu , a uczniowie klas czwartych z trzech .Wybrany przez ucznia klasy trzeciej jest – powinien być kontynuowany w klasie czwartej. Fakultety to zajęcia prowadzone w jednostkach dwugodzinnych z młodzieżą różnych klas .
Wśród prowadzonych fakultetów niesłabnącym powodzeniem cieszy się u młodzieży fakultet z matematyki .
Uczniowie klas trzecich i czwartych wybierają zajęcia z fakultetu matematycznego kierując się trzema głównymi przesłankami :
1. zaplanowali przyszłą naukę na studiach o kierunkach , gdzie :
- matematykę zdaje się na egzaminie wstępnym,
- matematyka jest w programie wybranego kierunku studiów,
2. wybrali matematykę na maturze pisemnej i ustnej ,
3. własnymi zainteresowaniami matematyką .

W tej oto sytuacji – zadaniem szkoły jest pomoc uczniom w osiąganiu wybranych czy wskazanych celów .Racjonalne i uzasadnione okazało się opracowanie programu zajęć fakultatywnych z matematyki . 

II . CELE EDUKACYJNE 


Zajęcia fakultetu z matematyki mają za zadanie:
- przygotować uczniów do zdania z matematyki egzaminu wstępnego na studia ,
- zapoznać z zagadnieniami wychodzącymi poza program szkoły średniej , a wymaganymi na studiach ,
- przygotować uczniów do zdania matury z matematyki . 
Opracowany program z fakultetu ma na celu :
a) kształtowanie umiejętności w sprawnym operowaniu pojęciami matematycznymi , biegłym rozwiązywaniu zadań o zwiększonym stopniu trudności,
b) rozszerzeniu wiadomości z matematyki (nie objętych) programem szkoły średniej,
c) nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy , korzystania z różnych źródeł,
d) uporządkowanie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności dotyczących materiału objętego programu nauczania .
Program koncentruje się na :
1. wprowadzeniu do programu w klasie trzeciej:
a) zastosowania drugiej pochodnej i całek,
b) rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności,
1. wprowadzeniu do programu w klasie czwartej :
a) powtórzeniu wiadomości z programu szkoły średniej,
b) rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności z jednoczesnym rozszerzeniem wiadomości.
Opracowany program współgra z programem realizowanym na lekcjach matematyki – stąd niektóre zagadnienia są na zajęciach fakultetu realizowane w późniejszym czasie . W klasie czwartej wykorzystywane są zadania z opracowanego zestawu zadań powtórzeniowych . Zestaw zbudowano w oparciu o zadania egzaminacyjne na studia i na egzaminie dojrzałości . Znajduje się on w Internecie na stronie : www.lo.olecko.pl/matematyka 

Program dostępny jest [w pliku Word .*.rtf]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz - Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki