Do strony początkowej

Program ścieżki edukacyjnej Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej „Docieramy do źródeł matematyki”

A. Charakterystyka programu:
Program powinien uświadomić uczniom ciągłość rozwoju myśli ludzkiej, wpływ kultury śródziemnomorskiej na rozwój matematyki.
Program pomoże uczniom spojrzeć na naukę matematyki w szerszej perspektywie rozwoju ludzkości.
W ścieżce pokazujemy postacie wybitnych matematyków od Starożytności, aż po XX wiek, podając równocześnie nazwiska kilku polskich słynnych matematyków: (M. Kopernik, H. Steinhaus).
Wybraliśmy postacie, z którymi uczniowie spotykają się na lekcjach w szkole, podczas wprowadzania twierdzeń (Tales, Pitagoras), czy też pojęć lub symboli matematycznych.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem elementów tej ścieżki mogą być dla uczniów inspiracją do samodzielnych poszukiwań i rozwiązań różnych ciekawych problemów, zagadek antycznych.
Mają również na celu zachęcenie ucznia do sięgania po książkę popularnonaukową czy też do poszukiwań w Internecie.
Przybliżając sylwetki różnych matematyków pokazujemy uczniom, że kolebką matematyki jest nie tylko Europa, ale że jest ona dorobkiem całej ludzkości i że Polacy też mają ogromnie duży wkład w jej rozwój.
Dzięki treściom zawartym w tej ścieżce uczniowie podziwiają mądrość i poznają życie starożytnych matematyków. Po włożeniu wysiłku w samodzielne poszukiwanie, nauczycielowi i uczniom łatwiej i przyjemniej jest realizować temat dotyczący na przykład twierdzenia Pitagorasa, a nauka dla ucznia staje się przyjemniejsza, jeżeli usłyszy o tym jakie było jego życie. Pojawia się większe zainteresowanie dzieci omawianym tematem.
Warto poszukać wesołych wątków z życia uczonych lub anegdot czy śmiesznych zadań. Taki materiał rozbudza zainteresowanie, oczywiście nie tylko z matematyki, ale na lekcjach każdego przedmiotu. W każdym dziecku drzemie iskierka ciekawości. Należy ją tylko umiejętnie rozniecić. Poważne problemy przedstawia się w przystępnej formie, a to ułatwia uczniom ich zapamiętywanie.
Ponadto znakomicie aktywizuje uczniów i to nie koniecznie tych najlepszych.
Większość zawartych w programie treści kształcenia dotyczy przedmiotu matematyka, jednak wiele z nich można realizować na innych lekcjach: historii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych: edukacja europejska, edukacja filozoficzna.
Program zawiera sugestie dotyczące realizacji proponowanych przez nas treści w ramach poszczególnych przedmiotów. Niezależnie od tych sugestii nauczyciele powinni sami zdecydować, które treści i w ramach jakich przedmiotów można realizować.
Liczba godzin przeznaczonych na realizację programu wynika z analizy treści kształcenia głównie przedmiotu matematyka. Zależy ona również od zainteresowań i potrzeb uczniów.
Poszczególne hasła programowe nie są równoznaczne z tematami lekcji.
Nauczyciel samodzielnie ustali tematy lekcji i zadecyduje ile godzin przeznaczy na poszczególne zagadnienia.
Propozycje scenariuszy lekcji będą sukcesywnie dołączane do niniejszego programu. Program zawiera przykładowe scenariusze lekcji oraz charakterystykę metod i środków dydaktycznych, wykaz literatury uzupełniającej dla ucznia i nauczyciela oraz wykaz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu.
W programie zamieściliśmy wykaz treści kształcenia dotyczących tej problematyki, które proponujemy uwzględnić przy planowaniu rozkładu materiału przez nauczycieli.


B. Cele kształcenia:
I. Wiedza
1) Poznanie rozwoju nauk matematyczno – przyrodniczych na tle dziejów.
2) Poznanie rozwoju systemów liczbowych.
3) Poznanie znanych uczonych starożytnej Grecji.
4) Poznanie początków teorii liczb.
5) Poznanie metody dedukcyjnej w matematyce, system aksjomatyczny.
6) Poznanie początków algebry.
7) Poznanie wpływu hinduskiej i arabskiej matematyki na rozwój geometrii, algebry, systemów liczbowych.
8) Poznanie początków geometrii analitycznej, układu współrzędnych.
9) Poznanie początków rachunku prawdopodobieństwa.
10) Poznanie początków perspektywy Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael.


II. Umiejętności
1) Doskonalenie umiejętności pozyskania, selekcji i interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł.
2) Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy w grupie.
3) Rozwijanie umiejętności doszukiwania się związków pomiędzy faktami z różnych dziedzin matematyki.
4) Czytanie i interpretowanie tekstów matematycznych oraz przekazywanie uzyskanych informacji.
5) Stosowanie różnych form przekazu.
6) Doszukiwanie się związków pomiędzy wiadomościami na różnych przedmiotach.
7) Kształtowanie postawy poznawczej wśród uczniów, samodzielności myślenia, szacunku dla osiągnięć ludzkości.
Gimnazjum w Orzyszu  
Autorzy:
Ewa Polkowska – Krupa, Wioletta Kiewlak, Małgorzata Borek, Teresa Podkidacz

Pełna wersja artykułu jest dostepna w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki