Do strony początkowej

KONSPEKT  LEKCJI Z TECHNOLOGII MASZYN w klasie III Technikum Mechanicznym 
T E M A T : SIŁY I MOC SKRAWANIA PRZY TOCZENIU

1. Imię i nazwisko prowadzącego lekcje : A. G U Z I E J K O
2. Data: ..
3. Nazwa przedmiotu: „TECHNOLOGIA MASZYN ”
4. Klasa: III TM5 ( 3 klasa technikum Mechanicznego )
5. Temat lekcji:
„S I Ł Y I M O C S K R A W N I A P R Z Y T O C Z E N I U”
6. Cele lekcji;

Cel edukacyjny :
UCZEŃ pozna :
· źródła oporów w procesie skrawania,
· określenia kierunków działania sił i ich oddziaływanie na układ OPN
· czynniki wpływające na wielkość sił skrawania.

Cele operacyjne:
UCZEŃ potrafi :
· podać źródła oporów w procesie skrawania,
· rozłożyć wypadkową siłę skrawania na składowe,
· rozpoznać siły skrawania działające w układzie narzędzia,
· podać oddziaływanie poszczególnych sił na narzędzie i na obrabiarkę,
· podać związki między siłami,
· wymienić grupy czynników wpływających na siły i moc skrawania. 

Metody:
· wykład, 
· dyskusja, pokaz

Formy: zbiorowa z elementami pracy w grupie,
Pomoce naukowe: foliogramy, rzutnik pisma, rysunki, kamera przemysłowa.

Opracował: Antoni GUZIEJKO                    Zespół Szkół Technicznych w Olecku

 PZe względu na obszerność konspektu pełna wersja jest dostępna [w pliku Word .*.rtf    600 KB]
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki