Do strony początkowej

Projekt zajęć edukacyjnych prowadzonych w terenie "Las jako obiekt przyrodniczy i gospodarczy"

Adresaci programu:
Uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z biologii.

Cele edukacyjne programu:

Cele kształcenia

Cele wychowania

Wiadomości

Uczeń:

Umiejętności

Uczeń:

Postawy i przekonania

Uczeń:

- definiuje pojęcia: populacja, biotop, ekosystem,

- analizuje strukturę dwóch populacji szczyru trwałego,

- analizuje strukturę wybranych ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych,

- dostrzega ład i porządek w przyrodzie,

- postrzega siebie jako jeden z jej elementów,

- zna metody badań środowiska z wykorzystanie gatunków wskaźnikowych,

-przeprowadza badania elementów fizykochemicznych, środowiska i na ich podstawie ocenia stan środowiska przyrodniczego,

- wie, że człowiek podlega tym samym prawom co żywe organizmy i zastanawia się nad konsekwencjami działań człowieka w środowisku,

- definiuje pojęcia: sukcesja pierwotna i wtórna, klimaks,

-określa przyczyny oraz kierunki zmian sukcesyjnych,

-analizuje wpływ działalności człowieka na przebieg sukcesji,

-ocenia znaczenie procesu sukcesji w przyrodzie,

- prezentuje postawę dbałości o prawidłowy stan środowiska przyrodniczego,

-zna definicję pomnika przyrody, rezerwatu przyrody,

-zna nazwy i położenie rezerwatów przyrody i pomników przyrody w obrębie Puszczy Boreckiej oraz lokalizuje je na mapie,

-zna wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną gatunkową,

-rozumie potrzebę ochrony przyrody w rezerwatach,

-analizuje cele ochrony przyrody w Rezerwacie Lipowy Jar, Rezerwacie Mazury i Rezerwacie Borki,

-oznacza wybrane gatunki roślin przy pomocy kluczy do oznaczania roślin i zwierząt,

-charakteryzuje się postawą poszanowania przyrody, rozumie potrzebę zabezpieczania niektórych miejsc przed ingerencją człowieka,

-wymienia funkcje lasu,

-wymienia główne dziedziny gospodarki leśnej,

-zna podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej,

-zna zasady racjonalnej gospodarki łowieckiej,

-analizuje skład gatunkowy i strukturę wiekową różnych powierzchni leśnych,

-ocenia korzyści płynące z nowoczesnej gospodarki leśnej (gniazdowe zręby, nasadzenia dostosowane do podłoża, biologiczne metody ochrony lasu),

-rozumie zagrożenia wynikające z nieracjonalnie prowadzonej gospodarki łowieckiej (naruszenie równowagi ekologicznej),

-rozumie konieczność ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem,

-rozumie potrzebę ochrony lasu jako ważnego elementu krajobrazu ekologicznego,

-rozumie potrzebę aktywnej ochrony zasobów przyrody,

-wykazuje gotowość do podjęcia działań na rzecz zachowania naturalnych zasobów przyrodniczych środowiska,

Procedury osiągania celów:

 • badanie przestrzennej struktury płci szczyru trwałego w różnych zbiorowiskach leśnych Puszczy Boreckiej,

 • badanie niektórych parametrów fizykochemicznych środowiska za pomocą organizmów wskaźnikowych ( badanie jakości powietrza za pomocą skali porostowej, określanie klasy czystości wód w Jeziorze Litygajno),

 • obserwacja zmian sukcesywnych w obrębie Jeziora Birek; oraz torfowiska w Leśnictwie Mazury,

 • obserwacja szeregów sukcesyjnych zbiorowisk od roślinności wodnej przez szuwarową, turzycowiska, łozowiska, olsy do różnych postaci grądów w Rezerwacie Mazury,

 • ćwiczenia w oznaczaniu roślin w ich naturalnym środowisku,

 • badanie powierzchni leśnych zróżnicowanych pod względem składu gatunkowego i wieku drzew w Rezerwacie Borki i w części gospodarczej Puszczy Boreckiej,

 • ocena zdrowotności drzewostanów iglastych,

 • wywiad z nadleśniczym Nadleśnictwa Czerwony Dwór na temat gospodarki leśnej i łowieckiej,

 • opracowanie plakatów na temat:
  - Stan środowiska abiotycznego na obszarze Puszczy Boreckiej,
  - Ochrona przyrody w Puszczy Boreckiej,
  - Puszcza Borecka jako obiekt gospodarczy,

 • Przygotowanie wystawy fotograficznej dla uczniów szkoły pt. "Świat zwierzęcy i roślinny w Puszczy Boreckiej".

Autor: mgr Elzbieta Milewska Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

  Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki