gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Konspekt lekcji matematyki w szkole średniej  (z działu statystyka).

Uwaga wstępna :
Dotychczasowy program nauczania matematyki w szkole średniej nie przewidywał elementów statystyki , w związku z czym żaden z dostępnych podręczników do liceum ogólnokształcącego nie zawierał wiadomości z  tego działu, a zatem dla realizacji tych zagadnień przygotowałam karty pracy zawierające elementy teorii i treści zadań.

Temat : Miary tendencji centralnej i miary rozproszenia.

Cel edukacyjny : 
Uczeń : 
- pozna takie pojęcia jak średnia arytmetyczna , ważona, mediana, dominanta, odchylenie standardowe i nauczy się je stosować w statystyce.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- obliczać średnią arytmetyczną, średnią ważoną , medianę, dominantę,
- obliczać rozstęp, odchylenie przeciętne i odchylenie standardowe,
- wyciągać wnioski z informacji w postaci średnich, odchylenia standardowego.

Metody:
- wykład
- ćwiczenia praktyczne

Formy:
- indywidualna i zbiorowa ( z elementami pracy w grupie ).

Środki dydaktyczne:

- karta pracy ucznia , kalkulator, foliogramy i rzutnik pisma.

Uproszczony tok lekcji

1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do nowego tematu – mini wykład na temat rodzajów średnich i wprowadzenie ich różnorodności na przykładach z codziennego życia. 
3. Uczniowie w grupach wypełniają kartę pracy, a uzyskane wyniki są zapisywane na tablicy i omówione.
W tym samym czasie pokazywany jest foliogram na którym jest umieszczona karta pracy.

Elżbieta Guziejko Liceum Ogólnokształcące w Olecku

Pełna wersja artykułu jest dostepna w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki