gora.jpg (9459 bytes)

Do strony początkowej

Plan wynikowy nauczania przyrody w klasie szóstej

      Prezentowany plan wynikowy nauczania przyrody dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczęszczających do klasy szóstej. Opracowany został w oparciu o program nauczania Mirosławy Wiechowskiej (numer w wykazie DKW - 4014 - 54/00). Przewiduje się, że zaprojektowana tematyka będzie realizowana w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Doskonałą formą umożliwiającą poznanie i zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem są  wycieczki tematyczne. Stanowią one podstawę do dalszych rozważań i poszukiwań w oparciu o środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach szkolnych. Poniżej prezentowany plan pozwala  na realizację ścieżek edukacyjnych, takich jak: edukacja regionalna, edukacja ekologiczna, edukacja prozdrowotna. W klasie szóstej wyraźnie widać przenikanie wiedzy z zakresu przyrody, geografii, fizyki. Nauczanie przyrody uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasach 4-6 powinno zmierzać do wyposażenia ich w taki zakres wiedzy teoretycznej, który pozwoli osiągnąć im umiejętności potrzebne w  życiu codziennym, dalszej nauce i integracji z rówieśnikami.

Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych przez wymagania ponadpodstawowe jest podstawą do wystawienia mu oceny celującej. Plan wynikowy opracowała Krystyna Siwik, nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Ełku.

Pełny artykuł dostępny jest w pliku Word (.*.rtf)
Kliknij na linku prawym przyciskiem  myszy Wybierz: Zapisz element docelowy jako - Zapisz w wybranym Folderze

Do strony początkowej

Internet LO Olecko Ostatnia zmiana:   J. Kunicki