Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2015.05.21 Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.05.21 Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

W dniu 21 maja 2015r.(czwartek) w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się piąte w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Temat sieci: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
Koordynator sieci powitał przybyłych dyrektorów i eksperta pana Mirosława Krajewskiego. Uczestnicy spotkania zalogowali się na platformę cyfrową, gdzie zapoznali się z zamieszczonymi materiałami ze szkoleń i sprawozdaniami ze spotkań z ekspertem oraz wypełnili ankietę. Część uczestników zabrała głos na forum platformy. Następnie przedyskutowano propozycję terminu wideokonferencji. Ustalono, że spotkanie w tej formie odbędzie się w czerwcu w godzinach popołudniowych. O terminie i godzinie wideokonferencji poinformuje koordynator sieci po wcześniejszym ustaleniu z ekspertem.

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Szkolenie Nowelizacja statutów przeprowadził Mirosław Krajewski ekspert projektu.
W pierwszej części spotkania ekspert przypomniał zasady określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Podkreślił, że zgodnie z rozporządzeniem, nowelizacja składa się z trzech elementów: uchylenia dotychczasowych przepisów, nadania nowej treści dotychczasowym przepisom, dodania nowych przepisów. Przedstawił zadania dyrektora w zakresie nowelizacji statutów. Wskazał najczęstsze błędy w zapisach statutów szkół: postanowienia oparte na nieaktualnym prawie, mylenie praw dziecka z uprawnieniami ucznia, niejasny i trudny do egzekwowania katalog obowiązków ucznia, brak procedury odwoławczej od kar, niewłaściwa redakcja zapisów.

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Na koniec tego modułu ekspert podał kilka przykładów z praktyki szkolnej. Jak na każdym spotkaniu odwołania do praktyki spowodowały duże ożywienie wśród uczestników sieci i stały się pretekstem do ogólnej wymiany poglądów na temat zapisów w statucie placówki.
W dyskusji kierowanej odniesiono się do zagadnień związanych z tworzeniem tekstów jednolitych i ujednoliconych statutów szkoły. Stwierdzono, że jeżeli jest dużo zmian, to należy opracować ujednolicony tekst statutu szkoły. Wskazano na różnicę między tekstem ujednoliconym a jednolitym. Ekspert podkreślił, że upoważnienie do opracowania tekstu ujednoliconego powinno być zapisane w statucie. Zwróconą też uwagę na uwzględnienie zasad równości płci w zapisach statutów.
Następnie ekspert przeprowadził szkolenie dotyczące zapisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które znowelizowano 20 lutego 2015r. Podał przykładowe zmiany w statutach szkół wynikające z rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty: ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych. Dotyczy to m.in. określenia w statucie sposobów uzasadniania przez nauczycieli każdej ustalonej oceny oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia danemu uczniowi i jego rodzicom. W statucie szkoły powinny być określone terminy:
- klasyfikacji śródrocznej,
- termin i forma informowania ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę oddziału o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
- ustalenia ocen śródrocznych i rocznych.

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

W dalszej części spotkania dyskutowano o celowości wprowadzanych zmian wynikających z ustawy. Skrajne opinie wywołał zapis pozwalający na stosowanie oceny opisowej począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

Na koniec spotkania uczestnicy wypełnili test końcowy przygotowany przez eksperta i ankietę podsumowująca realizację zajęć przygotowaną przez koordynatora sieci.
Z ankiet wynika, że uczestnicy uznali, że dzięki szkoleniom w sieci nawiązali cenne kontakty zawodowe. Zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania i wykorzystania prawa w praktyce. Stwierdzili ponadto, że potrafią stosować kontrolę zarządczą, wybrane przepisy prawa finansowego w praktyce oraz znają zasady aktualizowania statutów szkoły.
Według uczestników, szkolenia w sieci dyrektorów pomogły również usystematyzować posiadaną wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania szkołą i placówką oświatową.

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

 

Dariusz Malinowski koordynator sieci

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"