Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2013/2014 sieci wspołpracy i samokształcenia > 2014.07.02 Spotkanie sieci polonistów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.07.02 Spotkanie sieci polonistów

Spotkanie uczestników/czek  sieci wspołpracy i doskonalenia „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?”

Uczestnicy/czki sieci współpracy i doskonalenia na temat: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?” na spotkaniu 2 VII 2014 roku uczestniczyli/ły w czwartym szkoleniu przeprowadzonym przez panią Marzannę Krajewską.
Celem głównym szkolenia było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela humanisty w zakresie stosowania metod i strategii rozwijających umiejętność czytania na poziomach: technicznym, semantycznym, krytyczno-twórczym, czyli czytaniem wykraczającym poza poznanie fabuły lektury szkolnej. Nauczyciele/nauczycielki miały okazję uczestniczyć w dyskusji na temat wykorzystania metod aktywizujących  w procesie kształtowania umiejętności czytania na różnych jego poziomach. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na kształcenie literackie dzieci. Podkreślono znaczenie metod pozawerbalnej analizy tekstów literackich, szczególnie w odniesieniu do uczniów z dysfunkcjami intelektualnymi.

W części warsztatowej nauczyciele/nauczycielki nauczycielki  mieli/miały okazję do wymiany doświadczeń na temat metody projektu, która może być wykorzystana zarówno w dydaktyce, jak i w pracy wychowawczej.
Uczestnicy/uczestniczki szkolenia pracując zespołowo opracowali zarys przykładowego projektu edukacyjnego na temat: Co by było, gdyby ludzie utracili umiejętność czytania i pisania. Opracowali zarys schematu instrukcji do projektu.


I.    Temat: Co by było, gdyby ludzie utracili umiejętność czytania i pisania?
II.    Cele:
- uświadomienie wagi umiejętności czytania i pisania w życiu człowieka;
- znalezienie nowych sposobów porozumiewania się pozawerbalnego, na odległość.
III.    Zadania:
- dyskusja na temat skutków utraty omawianych umiejętności;
- przygotowanie wspólnego zbioru symboli służących do porozumiewania się;
- podział na grupy specjalistów;
- opracowanie listy sposobów spędzania czasu wolnego;
- zorganizowanie podchodów, podczas których uczestnicy wykorzystają wypracowany słownik symboli – podsumowanie projektu.
IV.    Źródła, z których można skorzystać:
- ludzie: nauczyciele, rodzice, znajomi, uczniowie;
- instytucje: szkoła, nadleśnictwo, MOS, MOSiR, służba zdrowia, biblioteka.
V.    Terminy konsultacji.
VI.    Termin prezentacji.
VII.    Jak przedstawimy efekty naszej pracy?
- Książeczka – zbiór symboli, reklama (plakat lub film).
- Pokaz dramy, udział w podchodach zakończony sukcesem.
VIII.    Co będziemy brali przy ocenianiu?
- Etap   I – sposób ujęcia tematu (bogata mapa skojarzeń).
- Etap  II – terminowość wykonywanych zadań, estetyka, pomysłowość, zaangażowanie.
- Etap III – sposób prezentacji efektów, stopień wzbudzenia zainteresowania podczas prezentacji efektów, ukończenie podchodów, zakres i przydatność opracowanego słownika.
IX.    Autorefleksja:
- Działania dobre.
- Działania wymagające poprawy.
- Co? Jak?
X.    Ewaluacja:
- Sposób pracy (nauki) metodą projektów odpowiada mi, bo…
- Sposób pracy metodą projektów nie odpowiada mi, bo…

Nauczyciele/nauczycielki otrzymali/otrzymały materiały dotyczące pracy metodą projektów, w tym schemat oceniania realizowanego projektu oraz wykaz literatury przedmiotowej. Na zakończenie szkolenia uczestnicy/uczestniczki wypełnili/wypełniły   ankietę podsumowującą szkolenia w SIECI oraz POST TEST.

Po szkoleniu koordynatorka podsumowała pracę nauczycieli/nauczycielek w ramach funkcjonowania SIECI WSPÓŁPRACY I  DOSKONALENIA „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?”

Koordynatorka SIECI: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"