Strona Główna > Sieci współpracy i samokształcenia > 2013/2014 sieci wspołpracy i samokształcenia > 2014.06.04 Spotkanie sieci polonistów
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.06.04 Spotkanie sieci polonistów

Spotkanie Uczestników/czek  Sieci Współpracy i  Doskonalenia
„Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?”

Uczestnicy/czki sieci współpracy i doskonalenia na temat: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?” na spotkaniu 2 czerwca 2014 roku uczestniczyli/ły w trzecim szkoleniu przeprowadzonym przez panią Marzannę Krajewską.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Celem głównym szkolenia było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela humanisty w zakresie stosowania metod aktywizujących procesy uczenia się, ze szczególnym akcentem na wykorzystanie tych metod w motywowaniu uczniów do czytania. Podczas wykładu nauczyciele/nauczycielki zostali zapoznani/ne ze strategiami aktywnego czytania:

- Metoda klucze
- Strategia  aktywnego czytania – ślady twojego myślenia
- Metoda pracy warsztatowej Matthew Lippman’a


Celem części warsztatowej szkolenia było podjęcie próby skonstruowania scenariusza lekcji z wykorzystaniem jednej z poznanych na zajęciach strategii aktywnego czytania.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Praca w zespołach zadaniowych stworzyła okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz nawiązanie współpracy. Opracowano propozycję scenariusza zajęć.

Temat: Alcybiades – dobry nauczyciel.

1. Cele:
Wiedza ucznia
-  zna postać Alcybiadesa;
-  zna treść lektury;
-  nazywa bohaterów utworu;
-  stosuje zasady kultury dyskusji.
Umiejętności ucznia
-  wymienia cechy dobrego nauczyciela;
-  uzasadnia swoje zdanie, podając odpowiednie argumenty;
-  formułuje wnioski wynikające z dyskusji;
-  układa pytania dotyczące postaci Alcybiadesa;
-  buduje logicznie uporządkowaną, poprawną wypowiedź na dany temat.
Postawy ucznia
-  szanuje wypowiedzi i zdanie swoich rówieśników;
-  nie krytykuje sądów innych uczestników dyskusji.

2. Metody: pracy warsztatowej Matthew Lippman’a (mapa skojarzeń, praca z tekstem, formułowanie pytań, dyskusja).

3. Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.

4. Środki: tekst lektury pt. „Sposób na Alcybiadesa”, tabela z cechami dobrego nauczyciela, ankieta na podstawie książki, mapa skojarzeń (słoneczko).

5. Przebieg lekcji:
a) Wprowadzenie - zapoznanie z celami lekcji, podanie tematu,rozwiązanie krzyżówki- hasło ALCYBIADSES.
b) Kto to taki „dobry nauczyciel”? (Załącznik I -mapa skojarzeń)
c) Pytania: Ułóż jak najwięcej pytań związanych z postacią Alcybiadesa. (Załącznik II)
d) Omówienie zagadnień. (Załącznik III)
e) Dyskusja. (Załącznik IV)
f) Posumowanie, wnioski.
g) Praca domowa. Ankieta dotycząca wybranego nauczyciela.

Załącznik do scenariusza

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

I. Skojarzenia

II. Pytania: W jaki sposób Alcybiades uczył historii? Na czym polegała metoda dryfu? Czy sprawiedliwie traktował swoich uczniów? Czy chcielibyście mieć takiego nauczyciela jak Alcybiades? Czym się wyróżniał, jakie miał cechy? Czy Alcybiadesowi udało się rozbudzić miłość uczniów do historii?

III. Zagadnienia: cechy charakteru, przedstawienie i ocena postaci, przykłady zachowania, wyrazy bliskoznaczne, argumentowanie w dyskusji, ankieta dotycząca wybranego nauczyciela ze swojej szkoły wg wzoru z lektury.

IV. Dyskusja: Co to znaczy być dobrym nauczycielem? Którzy nauczyciele z twojej szkoły spełniają kryteria dobrego nauczyciela? Czy chcielibyście mieć podobnych do Alcybiadesa nauczycieli w waszej szkole? Który z nauczycieli jest lepszy: wymagający czy pobłażliwy?

Na zakończenie spotkania nauczyciele/nauczycielki otrzymali/otrzymały materiały do pracy samokształceniowej. Prowadząca szkolenie wysunęła propozycje zagadnień do przemyślenia ze szczególnym akcentem na problematykę kształtowania w procesie nauczania – uczenia się postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje i własną naukę.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 Koordynatorka SIECI: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"