O projekcie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projekcie

   Zgodnie z wypracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej założeniami kompleksowego wspomagania szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” opracował szczegółowe zasady prowadzenia nowych form wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli., które będą obowiązywały od 2016 r.

 Projekt

   Podstawowymi formami wspomagania pracy szkół proponowanymi w ramach projektu, spójnymi z wprowadzanymi zmianami prawa, są: wspomaganie prowadzone na podstawie przygotowanych przez szkoły rocznych planów wspomagania oraz sieci współpracy i samokształcenia, adresowane do nauczycieli i dyrektorów szkół.

  Projektowi „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” towarzyszą projekty wdrożeniowe prowadzone przez powiaty w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ich celem jest pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie założeń wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE.

   Dzięki temu, że Powiat Ełcki przystąpił do konkursu,  udało się pozyskać znaczne środki finansowe na doskonalenie nauczycieli i nauczycielek wszystkich publicznych szkół i przedszkoli w powiecie. Nauczyciele i nauczycielki z naszego powiatu mogą skorzystać ze szkoleń w najnowocześniejszej formule. To ogromna szansa na dalszą poprawę jakości edukacji na Mazurach, na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z Mazur. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"