Strona Główna > Dobre praktyki > 2015.07.17 W Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.07.17 W Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej

 Gimnazjum im. Jana Bytnara ps."Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej

 Gimnazjum im. Jana Bytnara ps."Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej jest szkołą, w której wykwalifikowana i doświadczona kadra dba o wysoką jakość zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Nauczyciele chętnie i efektywnie działają przy realizacji projektów i rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Atutem szkoły jest mała liczebność klas, dzięki czemu nauczyciele dobrze znają swoich uczniów. Wielu wychowanków gimnazjum bierze udział w różnorodnych konkursach i osiąga w nich sukcesy.
Nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Często wybierają takie propozycje i tematy szkoleń, które wynikają z aktualnych potrzeb placówki. Projekt  „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” stworzył okazję do nabycia nowej wiedzy i umiejętności przez całą radę pedagogiczną. Podczas spotkania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji z radą pedagogiczną i warsztatu diagnostyczno-rozwojowego nauczyciele stwierdzili, że należy napisać nową koncepcję pracy szkoły na nadchodzące lata. Posiadanie koncepcji jest jednym z warunków skuteczności działania placówki. Każde działanie powinno być poprzedzone rozpoznaniem potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Na tej podstawie można zaplanować cele i działania, dzięki którym zostaną one osiągnięte. Plany powinny obejmować okres kilku lat i  być poddawane ewaluacji, gdyż zmieniający się świat i uczniowie stawiają przed szkołą i nauczycielami coraz to nowe wymagania.
W roku szkolnym 2014/2015  zajęcia w ramach obszaru wspomagania " Budowa koncepcji pracy szkoły" prowadził pan Mirosław Krajewski.
Wszystkie zajęcia, warsztaty i konsultacje, odbywały sie w miłej atmosferze. nauczyciele chętnie w nich uczestniczyli, byli bardzo aktywni, dzielili sie pomysłami. Wspólna praca przyczyniła sie do stworzenia odpowiadającego na potrzeby szkoły dokumentu.

Koncepcja jest efektem pracy zespołu nauczycieli, który korzystał z następujących źródeł informacji:
•    analizy wyników egzaminów gimnazjalnych w ostatnich latach,
•    analiz dokumentów dotyczących jakości pracy szkoły,
•    propozycji rozwoju szkoły przedstawionych przez Samorząd Uczniowski, zespoły klasowe, Radę Pedagogiczną oraz rodziców,
•    analiza otoczenia, w którym funkcjonuje szkoła.

Zebrane informacje pozwoliły zdiagnozować aktualną sytuację  szkoły i na jej bazie zbudować koncepcję pracy szkoły na lata 2015 – 2017.
Sformułowana w dokumencie wizja i misja szkoły będą przyświecać nauczycielom w podejmowanych przez nich działaniach.
Wizja:
Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej odkrywa i rozwija zdolności każdego ucznia, stawiając sobie za cel wykształcenie mądrych i odpowiedzialnych Polaków.
Misja:
Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej promuje postawy świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania ucznia, przygotowuje go do pełnienia ról społecznych.

Ilona Halec-Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji


 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"