Strona Główna > Dobre praktyki > 2014.06.10 Szkoła promuje wartość edukacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.06.10 Szkoła promuje wartość edukacji

Przykład dobrej praktyki na podstawie realizacji oferty edukacyjnej „Szkoła promuje wartość edukacji” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ełku.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ełku trzydzieści nauczycielek/nauczycieli przystąpiło do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa, oprócz tego trzy osoby złożyły deklarację do doskonalenia w sieci współpracy i samokształcenia. W oparciu o pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy ustalono w I Liceum Ogólnokształcącym kierunki rozwoju na rok szkolny 2013/ 2014 związane z ofertą doskonalenia w zakresie obszaru „Szkoła promuje wartość edukacji”. W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele, wskaźniki,  harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wspomaganie.

I LO w Ełku


Celem głównym realizacji RPW wyznaczono wsparcie szkoły w zakresie umocnienia jej pozycji (w środowisku lokalnym) jako placówki promującej potrzebę uczenia się, instytucji sprzyjającej edukacji i wychowaniu uczniów. W celach  szczegółowych znalazło się między innymi: zastosowanie przez nauczycieli różnorodnych formy promowania szkoły, jej osiągnięć oraz sukcesów uczniów w środowisku; kształtowanie przez pracowników szkoły umiejętności pozyskiwania informacji na temat środowiska w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej; przeciwdziałanie stereotypom w zakresie traktowania, postrzegania, przypisywania specyficznych zdolności kobiet/dziewcząt i mężczyzn/chłopców, występujących w programach nauczania oraz tkwiących w mentalności uczniów.

I LO w Ełku


Do współpracy z gronem pedagogicznym w I LO została zaproszona ekspertka p. Kinga Strzelecka, która na bazie określonych przez szkołę celów, zbudowała bogaty program warsztatów i konsultacji z wykładami. Zawierał on w ogólnym zarysie następujące zagadnienia:
- podstawy wiedzy o marketingu (marketing w instytucjach oświatowych);
- działania promujące szkołę – przegląd dotychczasowych działań, analiza i ocena ich skuteczności;
- zapoznanie się z narzędziami i metodami promocji dotychczas niestosowanymi  (ocena ich przydatności w lokalnym środowisku, wybór nowych narzędzi i działań, ustalenie planu i terminarzu działań);
- komunikacja międzyludzka;
- komunikacja asertywna, agresywna, pasywna (zwrócenie uwagi na przemoc, agresję słowną);
- analiza własnego stylu komunikacji międzyludzkiej (słabe, mocne strony komunikacji, wypracowanie „planu naprawczego”);
- komunikacja z uczniem - zastosowanie wiedzy i narzędzi coachingowych.

I LO w Ełku

Warsztaty i konsultacje w ramach RPW zaowocowały szeregiem różnorodnych form promocji szkoły w środowisku lokalnym.  W wyniku przeprowadzonych szkoleń nauczyciele wypracowali kilka ciekawych pomysłów dotyczących promocji swojej placówki, jej osiągnięć oraz sukcesów uczniów. Zorganizowano 21.03.2014r ciekawą imprezę pod nazwą „Święto Szkoły”, ponadto placówka aktywnie uczestniczyła w powiatowych Targach Edukacyjnych prezentując swój dorobek, zorganizowała coroczną edycję tzw. „Dzień Otwartych Drzwi w Czerwonym” z prezentacją dorobku uczniów dla rodziców i środowiska lokalnego (w tym władz samorządowych i oświatowych). W szkole zorganizowano bardzo ciekawy konkurs na projekt multimedialny promujący I LO. Efektem były interesujące projekty wykonane przez uczniów. Nauczyciele utworzyli grupy współpracujące w zakresie różnorodnych zadań zmierzających do promowania wartości edukacji w lokalnym środowisku.

I LO w Ełku


I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, która w doskonały sposób wykorzystała możliwości związane ze szkoleniami w ramach RPW. Nabyte umiejętności przełożyły się na szereg działań związanych z promocją edukacji w środowisku lokalnym. Nauczyciele poznali i zastosowali różnorodne sposoby promowania szkoły, co na pewno będzie miało odzwierciedlenie we wzroście popularności szkoły wśród gimnazjalistów i ich rodziców  a tym samym w naborze do szkoły na rok szkolny 2014/2015.

I LO w Ełku

I LO w Ełku


Oprócz kompetentnej prowadzącej na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania pana dyrektora Roberta Hoffmanna oraz Rady Pedagogicznej w przebieg szkoleń. Nauczyciele żywo interesowali się tematyką, byli aktywni w trakcie zajęć efektywnie wykorzystali czas spotkań z panią Kingą Strzelecką. Według uczestników szkoleń prowadząca to „sympatyczna, wspierająca i kompetentna osoba (...) - osoba z pasją”. Ekspertka była do zajęć zawsze doskonale przygotowana, prowadziła je aktywizując uczestników do generowania własnych, ciekawych pomysłów. Pani Strzelecka została przez nauczycieli I LO wysoko oceniona. Wynik ogólny w skali stopni szkolnych to 5,1.

Film promujacy szkołę.
 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"