Strona Główna > Dobre praktyki > 2014.04.04 Nauczyciel 45+
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014.04.04 Nauczyciel 45+

Przykład dobrej praktyki na podstawie realizacji oferty edukacyjnej „Nauczyciel 45+” w Miejskim Przedszkolu  „Światełko” w Ełku

  W Miejskim Przedszkolu „Światełko”  w Ełku 14 nauczycielek przystąpiło do projektu Wspomaganie Placówek Oświatowych w Powiecie Ełckim poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa, z tego 3 nauczycielki złożyły deklarację do doskonalenia w sieci współpracy i samokształcenia. W oparciu o pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy ustalono w MP Światełko  kierunki rozwoju na rok szkolny 2013/ 2014 związane z ofertą doskonalenia w zakresie  Nauczyciel 45 + .   W opracowanym przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji Rocznym Planie Wspomagania ustalono cele,  wskaźniki,  harmonogram realizacji, role i zadania osób korzystających i udzielających wspomaganie.
Celem  ogólnym realizacji RPW ustalono  wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli oraz wzrost ich kompetencji w zakresie stosowania nowoczesnych technik tanecznych i plastycznych, natomiast w celach  szczegółowych znalazło się poznanie i zastosowanie  przez nauczycieli w pracy z dziećmi przedszkolnymi technik decoupage i technik tanecznych a także poznanie i zastosowanie przez nauczycieli technik  relaksacyjnych  i metod zapobiegających stresowi i wypaleniu zawodowemu.
Wskaźniki osiągnięcia założonych celów ustalono na poziomie 80% .
Oferta edukacyjna Nauczyciel 45+   była realizowana w MP Światełko od stycznia do czerwca 2014 roku  poprzez  różnorodne formy tj.; wykład na temat: : „Metody radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej”, warsztaty na temat: „Elementy tańców  współczesnych w pracy z dziećmi przedszkolnymi,  warsztaty na temat: „Zabawy przy muzyce dla dziecka i dla rodzica”, warsztaty „Decoupage”. A także konsultacje  indywidualne  i grupowe wg tematyki zgłoszonej przez nauczycielki.
 Uczestniczki w wyniku szkoleń nabyły  umiejętności  w zakresie stosowania w pracy z dziećmi techniki plastycznej decoupage oraz technik tanecznych i zastosowania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola.
Nauczycielki wykorzystując muzykę etniczną i współczesną wzbogaciły swój warsztat pracy o nowe tańce i zabawy integracyjne oraz techniki choreoterapeutyczne  z zakresu muzykoterapii. Poznały formy taneczne służące integracji dzieci i rodziców oraz umożliwiające włączenie w równym stopniu dziewczynki i chłopców do każdego rodzaju zabaw.
Miały okazję  opracować  proste układy choreograficzne i etiudy sceniczne do wybranej muzyki, doświadczyć na sobie terapeutycznego działania muzyki i ruchu  jako sposobu na odreagowanie napięcia oraz ciekawej formy kontaktów i komunikacji interpersonalnej.
Uczestniczki  warsztatów poznały także nową technikę plastyczną decoupage,  rozwijały swoje  zainteresowania,  wyrażały  siebie poprzez sztukę.
Zdobyły wiedzę i doskonaliły  umiejętności w zakresie motywowania siebie, radzenia sobie ze stresem z uwzględnieniem osobistych preferencji i różnic wynikających z odmiennego postrzegania i odbioru rzeczywistości. Podniosła się  efektywność działań zespołu uwzględnieniem zasady ”w różnorodności siła”.
Poznały techniki,  ćwiczenia i metody przeciwdziałające  wypaleniu  zawodowemu,  rodzaje motywacji, sposoby motywowania, metody pracy z ciałem, blokady, techniki choreoterapi stresu i agresji , doświadczanie w tańcu techniki zmiany schematów ruchowych na elementy choreoterapii.
Nauczycielki poznały sposoby relaksacji (taniec, ćwiczenia oddechowe, masaże, afirmacje) a także  metody radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej - koło życia, karty dialogowe.
Podniosły poziom   energii życiowej  i  motywację wewnętrzną  do samorozwoju,  nabyły umiejętności stosowania  technik automotywacji, relaksacji oraz radzenia sobie ze stresem.
   Po zakończeniu szkoleń uczestniczki  warsztatów przełożyły swoje umiejętności do pracy zawodowej. Wykorzystały z dziećmi  nową technikę plastyczną decoupage, , stosują w pracy z dziećmi  formy taneczne, nowe zabawy, tańce oraz techniki taneczne z zakresu choreoterapii i muzykoterapii służące integracji grupy i pracy terapeutycznej z dziećmi.
 Nowe  taneczne formy sceniczne wzbogaciły ich  warsztat pracy  a także  posłużył integracji dzieci i rodziców oraz umożliwiły  włączenie w równym stopniu dziewczynki i chłopców do każdego rodzaju zabaw. Nauczycielki wykorzystają w życiu codziennym umiejętności stosowania poznanych technik automotywacji, relaksacji oraz radzenia sobie ze stresem.
Podczas warsztatów zostały  wytworzone przez uczestników szkolenia proste formy użytkowe wykonane techniką decoupage: szkatułki, butelki, serwetniki, pisanki.

 Konkretne umiejętności nabyte przez uczestniczki w trakcie szkoleń przydatne w pracy zawodowej:
- poznanie nowych zabaw, tańców oraz technik tanecznych z zakresu choreoterapii i muzykoterapii służących integracji grupy i pracy terapeutycznej z dziećmi oraz tanecznych form scenicznych wzbogacających warsztat pracy nauczycieli,
- opanowanie techniki decoupage jako techniki wspomagającej rozwój sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczącej koncentrację, kreatywność dzieci, rozwijanie własnych zainteresowań,
- nabycie umiejętności  promowania  postawy odpowiedzialności i solidarności wobec innych, w tym słabszych(grupy integracyjne w przedszkolu)
- włączanie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zabaw i działań,
- nabycie wiedzy i umiejętności związanych z  relaksacją i radzeniem sobie ze stresem w pracy zawodowej
Ocena  realizacji oferty Nauczyciel 45+  dokonana przez nauczycieli MP Światełko w Ełku jest jedną z najwyższych wśród ocen ofert realizowanych w 54  placówkach w powiecie ełckim.

Warsztaty w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku

4 kwietnia 2014r .- konsultacje grupowe w formie warsztatów w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku.   
Temat szkolenia: Pisanki wielkanocne – ozdabianie techniką decoupage.

Ekspert prowadzący: Dorota Krawczyk.    

Technika zdobnicza „Decoupage” w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku.

10 marca 2014r. odbyło się szkolenie w ramach Rocznego Planu Wspomagania w oparciu o ofertę Nauczyciel 45+ na temat : „Decoupage”. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów, które przeprowadziła pani Dorota Krawczyk.  
W szkoleniu uczestniczyło 13 nauczycieli Miejskiego Przedszkola „Światełko”.  
Szkolenie spełniło założone cele, jakimi było zdobycie podstawowej wiedzy na temat techniki decoupage i jej historii, a także narzędzi i preparatów stosowanych do zdobienia przedmiotów drewnianych, szklanych., ceramicznych, plastikowych czy styropianowych.  
Umiejętności zdobyte na szkoleniu będą bardzo przydatne dla nas w pracy z dziećmi i nie tylko. Uczestniczki podkreślały walory szkolenia takie jak: wysoki poziom merytoryczny przekazywanej wiedzy połączony z interesującym sposobem prowadzenia warsztatów, wysokie umiejętności mediacyjne i motywujące wykładowcy, dobry kontakt z uczestnikami, otwartość, zaangażowanie i cierpliwość a także przyjazna atmosfera i dobre przygotowanie szkolenia pod względem organizacyjnym.

Nauczycielki Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku

 Opracowanie: Danuta Żylińska- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

 

Warsztaty taneczne w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku

Warsztaty taneczne w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku prowadzone w ramach realizacji oferty edukacyjnej: Nauczyciel 45+.

 

Warsztaty taneczne w Miejskim Przedszkolu „Światełko”

Warsztaty w ramach oferty „Nauczyciel 45+” w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku w dniu 13 stycznia 2014 r.

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"