Strona Główna > Dobre praktyki > 2013.10.23 Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013.10.23 Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim

Przykład dobrej praktyki Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim.

      Wspomaganie Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim rozpoczęło się 23 października  2013r.  od rozmowy SORE z dyrektorem szkoły.  Na spotkaniu omówiono szczegółowo zasady przyszłej współpracy. Pani dyrektor   przedstawiła własne oczekiwania i potrzeby doskonalenia rady pedagogicznej w ramach realizowanego projektu. Wskazała także obszary,  w których jej zdaniem szkoła potrzebuje zewnętrznego wsparcia.
      Następnie miało miejsce spotkanie SORE  z radą pedagogiczną i pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy w celu wyłonienia obszaru  wsparcia szkoły. Licząca dziesięć osób rada pedagogiczna uznała, iż najpilniej szkoła  potrzebuje wsparcia w obszarze: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?       Dyrektor i nauczyciele  uznali, iż ich uczniowie osiągają  zbyt niskie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym. Mimo dotychczasowego dużego wkładu pracy wszystkich nauczycieli,  ich udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, zdobywania  dodatkowych  umiejętności i kwalifikacji, wynik uczniów na sprawdzianie zewnętrznym  pozostają na niezadawalającym poziomie.
       Dyrektor szkoły jak i rada pedagogiczna z nadziejami i  zadowoleniem przystąpili do projektu. Wszyscy byli otwarci na współpracę. Uznali, iż w związku z niesatysfakcjonującymi wynikami nauczania, szkole potrzebne jest zewnętrzne wsparcie. Już od pierwszego spotkania z ekspertką  Panią Małgorzatą Lipską,  nauczyciela  chętnie uczestniczyli w kolejnych  warsztatach i konsultacjach. Zaproponowane przez eksperta ćwiczenia praktyczne i symulacje różnych sytuacji szkolnych okazały się bardzo przydatne, były profesjonalnie przygotowane i odpowiadały oczekiwaniom uczestników. Nauczyciele chętnie angażowali się we wszystkich tego typu  ćwiczeniach i bardzo wysoko je oceniali. Z przedstawianych opinii nauczycieli i dyrektora wynikało, iż ekspertka prowadziła  zajęcia wyjątkowo profesjonalnie. Warsztaty  pobudzały  uczestników do zastanowienia i refleksji nad podejmowanymi przez nich dotychczasowymi  działaniami i ich skutkami. Z pewnością w ocenie uczestników, w przyszłości przyczynią się do bardziej efektywnej pracy pedagogów  i wzbogacą ich   warsztat  nauczania.
      Należy podkreślić, iż wszystkie warsztaty i konsultacje odbywały się w wyjątkowo miłej atmosferze. Wzajemna życzliwość, otwartość i spontaniczność, nie kolidowały z twórczym   poszukiwaniem  najefektywniejszych rozwiązań dydaktycznych dla szkoły. Wspólna analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów  nauczyła nauczycieli poprawnego budowania różnego rodzaju sprawdzianów, testów, itp. Następnie nabytą wiedzę i umiejętności nauczyciele  nauczyli się stosować w praktyce. W ten sposób rozwinęli swoje kompetencje zawodowe.
      Bardzo pochlebną ocenę współpracy z Panią dyrektor i całą radą pedagogiczna przedstawiła Pani ekspert. Stwierdziła, iż Jej współpraca ze Szkołą Podstawową w Rożyńsku Wielkim może być przykładem dobrej praktyki w ramach wsparcia szkoły przez eksperta zewnętrznego. Ekspertka bardzo wysoko oceniła zaangażowanie całej rady pedagogicznej w trakcie wszystkich spotkań. Wyróżniła radę pedagogiczną za jej terminowość i punktualność w wykonywaniu zadań, ćwiczeń i tworzeniu przydatnych w pracy nauczyciela narzędzi.
      Na  podkreślenie należy również fakt, iż w ramach projektu troje nauczycieli (tj. 30% rady pedagogicznej) wzięło udział w doskonaleniu zewnętrznym w ramach sieci współpracy i samokształcenia.        W bieżącym roku szkolnym  na sprawdzianie zewnętrznym  szkoła osiągnęła 4 stanin. Jest to w stosunku do poprzedniego roku (1 stanin) przyrost o trzy staniny.  Możemy wnioskować, iż diagnoza potrzeb szkoły okazała się bardzo trafna, a zaproponowane przez ekspertkę nowe metody pracy i metody diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów sprawdziły się w praktyce  
i okazały się przydatne nauczycielom w codziennej pracy, co przełożyło się na znacznie lepsze wyniki uczniów na sprawdzianie zewnętrznym.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"