Strona Główna > Cele projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele projektu

   Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli i nauczycielek w powiecie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 46 szkół i 8 przedszkoli spójne z ich potrzebami.
   Projekt realizowany jest od 1 września 2013 r.  do 28  sierpnia 2015 r. w 54 placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu ełckiego.

Cele szczegółowe projektu:
• Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek w powiecie ełckim poprzez opracowanie PPW i analizę efektów jego wdrożenia.
• Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z potrzebami 46 szkół i 8 przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola opartych na 2 ofertach.
• Podniesienie kompetencji dyrektorów z 46 szkół i 8 przedszkoli, które przystąpiły do projektu, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli/nauczycielek i zastosowania wniosków z przeprowadzonej analizy procesu doskonalenia.
• Poprawa współpracy dyrektor(ów)ek z 46 szkół, 8 przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie ełckim poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) oraz opracowanie raportów z jego realizacji.
Powiatowy Program Wspomagania to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu ełckiego. PPW uwzględnia realizowane w placówkach oświatowych Roczne Plany Wspomagania (RPW) oraz funkcjonujące na terenie powiatu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli/lek. PPW zawiera również analizę zasobów oraz informacje o sposobie wdrażania i monitorowania zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.
2. Przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach oświatowych w oparciu o 2 Roczne Plany Wspomagania RPW.
Roczne Plany Wspomagania to oferta doskonalenia realizowana w danej placówce oświatowej, odpowiadająca jej rzeczywistym potrzebom i powstała w efekcie szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły. W opracowaniu i realizacji RPW dyrektora szkoły oraz nauczycieli/lki wspomaga Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).
3. Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
Sieci współpracy i samokształcenia to współpracujące ze sobą zespoły nauczycieli/lek z różnych placówek oświatowych. Umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami i wyzwaniami. W powiecie przewidziano funkcjonowanie 4 sieci współpracy, w tym jednej adresowanej do dyrektorów szkół/przedszkoli.
4. Zarządzanie projektem.

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"