Strona Główna > Aktualności > 2015.07.17 W Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.07.17 W Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku

Przykład dobrej praktyki w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku


Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku dzięki działaniom integrującym jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Wielu wychowanków osiąga sukcesy w różnorodnych konkursach. Wykwalifikowana i doświadczona kadra dba o wysoką jakość zajęć edukacyjnych. Dotychczas nauczyciele chętnie uczestniczyli we wszelkiego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, ale nie zawsze odpowiadała im aktualna oferta szkoleń jak i terminy. Realizacja projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” okazała się doskonałą okazją do rozwoju i nabycia nowych kwalifikacji przez całą radę pedagogiczna. W pierwszym roku wspomagania nauczyciele otrzymali wsparcie w obszarze: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
W minionym roku szkolnym 2014/2015 wspieranie szkoły w ramach projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” rozpoczęło się 10 września 2014r. od rozmowy SORE
z dyrektorem. Na spotkaniu omówiono szczegółowo zasady przyszłej współpracy. Dyrektor przedstawił oczekiwania i potrzeby placówki w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazał również obszary w których jego zdaniem szkoła potrzebuje zewnętrznego wsparcia. Uzgodniono, iż osobą koordynującą realizacje projektu w placówce będzie wicedyrektor szkoły. Należy podkreślić, iż dyrektor na bieżąco efektywnie wspierał SORE w realizację projektu
i mobilizował nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach.
Następnie przeprowadzono diagnozę potrzeb placówki w zakresie doskonalenia zawodowego,
na którą złożyły się wywiad SORE z dyrektorem, spotkanie SORE z radą pedagogiczną
i pogłębiony warsztat diagnostyczno-rozwojowy. Dodatkowym źródłem informacji o szkole była strona internetowa placówki, strona OKE w Łomży oraz raport z ewaluacji zewnętrznej. Na podstawie w/w działań zgodnie ustalono, iż w roku szkolnym 2014/2015 szkoła winna otrzymać wsparcie zewnętrzne w obszarze: Ocenianie kształtujące. Głównym celem wspomagania zewnętrznego jaki określiła rada pedagogiczna miało być wdrożenie do praktyki szkolnej wybranych elementów oceniania kształtującego. Nauczyciele uznali, iż dotychczasowy sposób oceniania nie pomaga
w uczeniu się oraz w planowaniu indywidualnego procesu uczenia. W opracowanym dla placówki Rocznym Planie Wspomagania rada pedagogiczna założyła iż oczekiwałaby w ramach zewnętrznego wspomagania rozwoju i poszerzenia własnych kompetencji w zakresie oceniania kształtującego oraz efektywnego stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu.
Kolejnym krokiem był wybór eksperta. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ekspertkę Panią Hannę Mąkę - trenera CEO w Warszawie a zarazem osobę z ogromnym doświadczeniem w zakresie szkoleń rad pedagogicznych na temat oceniania kształtującego.
Wspomaganie szkoły rozpoczęło się w lutym 2015r. Warsztaty w wymiarze 15 godzin zrealizowano w dwóch dwudniowych sesjach. Należy podkreślić doskonałe przygotowanie merytoryczne i metodyczne eksperta oraz otwarcie nauczycieli na współpracę o czym może świadczyć prawie 100% frekwencja na zajęciach.
Nauczyciele już od pierwszego spotkania z ekspertką chętnie uczestniczyli w kolejnych warsztatach, konsultacjach z wykładami i konsultacjach grupowych i indywidualnych. Zaproponowane przez ekspertkę ćwiczenia praktyczne i symulacje różnych sytuacji szkolnych
– w tym szczególnie lekcje otwarte - okazały się bardzo przydatne, były profesjonalnie przygotowane
i odpowiadały oczekiwaniom uczestników. Nauczyciele chętnie angażowali się we wszystkich tego typu ćwiczeniach i bardzo wysoko je oceniali. Z przedstawianych opinii uczestników i ankiet monitorujących kolejne szkolenia wynikało, iż ekspertka prowadziła zajęcia wyjątkowo profesjonalnie. Warsztaty pobudzały uczestników do zastanowienia i refleksji nad podejmowanymi przez nich dotychczasowymi działaniami i ich skutkami. Z pewnością nabyte umiejętności i rozwój kompetencji w zakresie oceniania kształtującego w ocenie uczestników, w przyszłości przyczynią się do bardziej efektywnej pracy i wzbogacą ich warsztat pracy.
Należy podkreślić, iż wszystkie warsztaty i konsultacje odbywały się w wyjątkowo miłej atmosferze. Wzajemna życzliwość, otwartość i spontaniczność, nie kolidowały z twórczym poszukiwaniem najefektywniejszych rozwiązań. Wspólna analiza dotychczasowego sposobu oceniania przyczyniła się do określenia zmian w zakresie dotychczasowego sposobu oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Bardzo pochlebną ocenę współpracy z dyrektorem i całą radą pedagogiczna przedstawiła Pani ekspert. Stwierdziła, iż Jej współpraca z rada pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku może być przykładem dobrej praktyki w ramach wsparcia szkoły przez eksperta zewnętrznego. Ekspertka bardzo wysoko oceniła zaangażowanie całej rady pedagogicznej w trakcie wszystkich spotkań. Wyróżniła radę za jej otwartość na zmiany, terminowość i punktualność w wykonywaniu zadań.
Można stwierdzić, iż w wyniku wspomagania zewnętrznego nastąpił rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego. Obecnie nauczyciele stosują w praktyce nabyte umiejętności. Ocenianie kształtujące weszło do praktyki szkolnej. Na zebraniu ogólnym dyrektor zapoznał rodziców z nowym modelem oceniania w szkole, który będzie podlegał ewaluacji.

Wojciech Cybulski
Szkoła Podstawowa Nr 7
Z Oddziałami Integracyjnymi
w Ełku 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"