Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/2017

DYDAKTYKA, METODYKA NAUCZANIA
1. Program nauczania — tworzenie, wybór, modyfikacja?
2. Mobilna tablica interaktywna narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny. Tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotowym.
3. Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym.
4. Ocenianie kształtujące jako metoda pracy z uczniem.
5. Szybsze uczenie się i zapamiętywanie — mnemotechniki.
6. Metoda projektów w praktyce szkolnej. Jak pracować metodą projektów? Jak oceniać pracę w zespole?
7. WebQuest— nowatorska metoda pracy z uczniem.
8. Style współpracy w grupie.
9. Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko.
10. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym — metody pracy i techniki nauczania.

WYCHOWANIE
11. Postępowanie wobec dyskryminacji, agresji, przemocy, wykluczenia społecznego w szkole/placówce.
12. Szkolne savoir-vivre.
13. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczyciela: rozwiązywanie problemów wychowawczych, profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania.
14. Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania problemów wychowawczych.
15. Jak sobie radzić z niepożądanymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji.
16. Kształtowanie pożądanych postaw uczniów — pozytywne wzmocnienia.
17. Klanza — tańce integracyjne (zabawy z chustą).

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
18. Emisja i higiena głosu nauczyciela.
19. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela (działania „krok po kroku”, ważne terminy i dokumenty).
20. Kompetencje rady pedagogicznej i tryb ich wypełniania.
21. Etyka zawodu nauczyciela.
22. Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli.
23. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela? — profilaktyka wypalenia zawodowego.
24. Jak pełniej wykorzystać zasoby strony www.learningapps.org?
25. Tworzenie prezentacji w Prezi.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE
26. WSO a podstawa programowa na I poziomie edukacyjnym.
27. Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły.
28. Diagnoza „na wejściu” uczniów klas pierwszych (np. w szkole podstawowej, w szkole ponadgimnazjalnej).
29. Diagnoza trudności wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży.
30. Wykorzystanie EWD w podnoszeniu jakości nauczania.
31. Wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego w pracy szkoły ponadgimnazjalnej.
32. Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w doskonaleniu pracy szkoły.
33. Egzaminy zewnętrzne w szkołach zawodowych.
34. Istota i sposoby przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej.
35. Podstawy pomiaru dydaktycznego.

NAUCZYCIEL-UCZEŃ
36. Indywidualizacja procesu nauczania.
37. Trening mentalny — alternatywne metody wspierające proces edukacji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
38. Jak motywować uczniów do nauki?
39. Jak uczyć uczenia się?
40. Praca z uczniem zdolnym.
41. Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian przepisów oświatowych.
42. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zespole klasowym.

SZKOŁA - RODZICE - ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
43. Jak tworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego?
44. Rola doradztwa zawodowego w szkole.
45. Tworzenie wizerunku placówki oświatowej.
46. Skuteczna komunikacja nauczyciela z rodzicem.
47. Jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami w szkole?
48. Zagadnienia współpracy szkoły z rodzicami uczniów (motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą).

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE
49. Ceremoniał szkolny.
50. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
51. Praktyczne aspekty prawa wewnątrzszkolnego.
52. Dokumentowanie pracy szkoły.
53. Jak wprowadzać i dokumentować innowacje pedagogiczne?
54. Wypadki w szkole.
55. Bezpieczeństwo na wycieczkach i innych imprezach szkolnych.
56. Organizacja wycieczek szkolnych.

Oferta bezpłatna przeznaczona jest dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.
Oferta płatna dla innych zainteresowanych szkół i placówek po uzgodnieniu z dyrektorem MODN. Zgłoszenia przyjmujemy faksem, listownie, pocztą elektroniczną.

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/2017

 

 MODN w EłkuOstatnia zmiana: 21 marca 2017