.

 
 
  
  
 

Sieci współpracy i samokształcenia działające w MODN w Ełku

 

Sieć Prowadzący/ Organizator Tematyka Adresat Termin Miejsce
nauczycieli pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Anna Szułczyńska Wypalenie zawodowe nauczyciele pracujący z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 07.02.2019 godz. 15.45 Mazurski ODN w Ełku

ul. Sikorskiego 5A

Oferta przeznaczona jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, Gminę Miasto Ełk, Gminę Ełk, Gminę Kalinowo, Gminę Prostki, Gminę Stare Juchy, Gminę Kowale Oleckie.

Sieć dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Założenia programowe

Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom podnoszenie poziomu kompetencji w zakresie:

 • wprowadzania zmian prawnych, organizacyjnych i finansowych w szkole wynikających ze zmian w systemie oświaty;
 • planowania, realizacji i wdrażania rezultatów sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
 • rozwijania warunków i sposobów organizacji pracy szkół/placówek oświatowych.
 • II Doskonalenie w obszarach wynikających z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów:

  1

  Konferencja Nauczyciel i rodzic na drodze wychowania ku wartościom listopad 2018

  2

  Warsztat Drogi Polaków do niepodległości listopad 2018

  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego:

  1 Konferencja Wspieranie uzdolnień szansą rozwoju ucznia wrzesień 2018
  2 Warsztat Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych listopad 2018

   

  3 Warsztat Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki listopad 2018
  4 Warsztat Edukacja włączająca. Jak wspierać rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i placówce ogólnodostępnej listopad 2018
  5 Konferencja Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Luty 2019

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego:

  1 Konferencja Szkolnictwo zawodowe w realizacji z pracodawcą październik 2018
  2 Warsztat U progu zmian w kształceniu zawodowym październik 2018
  3 Konferencja Rola i znaczenie współpracy z pracodawcami kwiecień 2019

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci:

  1 Warsztat TIK w edukacji nowe możliwości, nowe wyzwania październik 2018
  2 Konferencja Cyber(nie)bezpieczni w szkole i w domu” marzec 2019

  III Doskonalenie wynikające ze zmian prawa oświatowego oraz potrzeb dyrektorów szkół i placówek oświatowych:

  1 Konferencja Prawo oświatowe. O czym dyrektor powinien pamiętać na początku roku szkolnego wrzesień 2018
  2 Warsztat Ocena pracy dyrektora i nauczyciela październik 2018
  3 Konferencja Krajowy program doskonalenia nauczycieli – nowy system doradztwa metodycznego marzec 2019

   

  Sieć współpracy kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego

  I Założenia programowe

 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 • Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami i placówkami/instytucjami.
 • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i placówek/instytucji należących do sieci.
 • Poszerzenie kompetencji uczestników.
 • Dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników.
 • Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.
 • Przewidywane efekty:

 • Wsparcie szkół i placówek w realizacji kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego.
 • Rozwój warsztatu pracy osób zajmujących się kształceniem zawodowym i doradztwem zawodowym w szkołach i placówkach.
 • Skuteczna pomoc w realizacji planów zawodowych uczniów.
 • II Plan działania sieci

  1 Konferencja Szkolnictwo zawodowe w realizacji z pracodawcą październik 2018
  2 Warsztat Spotkajmy się w sieci grudzień 2018
  3 Warsztat Wspólne inicjatywy Styczeń 2019
  4 Warsztat Dobre praktyki i organizacji Dni Otwartej Szkoły marzec 2019
  5   Aktywność w sieci listopad – czerwiec 2019

   

  Sieć wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

  I Założenia programowe.

  Udział w pracach sieci umożliwi uczestnikom podnoszenie poziomu kompetencji w zakresie:

 • pogłębienia wiedzy na temat istoty, charakteru i funkcji wartości w życiu społecznym, szczególnie w procesie wychowania;
 • planowania, realizacji i wdrażania działań (przedsięwzięć, pomysłów) służących wychowaniu do wartości;
 • poznania dobrych praktyk w zakresie wychowania do wartości, zgromadzenie banku dobrych pomysłów;
 • dzielenia się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami w zakresie wychowania do wartości, w tym wychowania patriotycznego;
 • rozwijania warunków i metod wychowania do wartości, w tym wychowania patriotycznego.
 • II Doskonalenie w obszarach wynikających z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  1 Konferencja Nauczyciel i rodzic na drodze wychowania ku wartościom listopad 2018
  2 Warsztaty Drogi Polaków do niepodległości listopad 2018

  2. Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego.

  1 Konferencja Wspieranie uzdolnień szansą rozwoju ucznia wrzesień 2018
  2 Warsztaty Każdy uczeń ma talent odkrywania mocnych stron, zasobów, zdolności. Nauczyciel w roli tutora, mentora. wrzesień 2018
  3 Konferencja Wartości w podstawie programowej kształcenia ogólnego na różnych etapach edukacyjnych (ewentualnie seminarium zależnie od liczby zainteresowanych) marzec/kwiecień 2019

  3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

  Konferencja

  Cyber(nie)bezpieczni w szkole i w domu

  marzec 2019

  III Doskonalenie wynikające z priorytetów WMKO oraz potrzeb nauczycieli

  1 Konferencja Budowanie autorytetu nauczyciela – etyka zawodu. listopad 2018
  2 Warsztaty Popularyzacja wartości, w tym zwłaszcza patriotyzmu, w wystroju szkoły (klasy). kwiecień 2019

   

  Sieć wdrażanie nowej podstawy programowej

  I Założenia programowe:

  Doskonalenie w obszarze wynikającym z „Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019” w zakresie wdrażania podstawy programowej.

  Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

  • Analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci.
  • Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
  • Poszerzanie kompetencji uczestników.
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
  • Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

  II Planowane formy doskonalenia w roku szkolnym 2018/2019.

  1 Konferencja Wspieranie uzdolnień szansą rozwoju ucznia wrzesień 2018
  2 Warsztat Każdy uczeń ma talent – odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności. wrzesień 2018
  3 Warsztat Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych. listopad 2018
  4 Konferencja Jak skutecznie uczyć do egzaminu maturalnego z matematyki. listopad 2018
  5 Konferencja Kompetencje kluczowe a podstawa programowa. luty 2019
  6 Konferencja Nowa podstawa programowa w roku szkolnym 2019/2020. marzec 2019
  7 Konferencja Nowa podstawa programowa, sieć szkół podwójnego rocznika w powiecie ełckim. czerwiec 2019

   

  MODN w EłkuOstatnia zmiana: 01 lutego 2019