.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie – teksty źródłowe

Nowe zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Rada Europy wydała w dniu 17 stycznia 2018 r.
Zachęcamy do zapoznania się u źródeł na EUR-Lex:

Wybór tekstu w językach europejskich:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0024

Zalecenie RE:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_1&format=DOC

Załącznik
Definicje i niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z poszczególnymi kompetencjami kluczowymi

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_2&format=DOC 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 15 października 2018